Обяви за конкурси

Печат

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурси за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2016/2017 г. в следните специалности и докторски програми:
1. Област от висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.7. Администрация и управление, Научна специалност/докторска програма "Организация и управление на производството (индустрията)", Форма на обучение - редовна - 1, задочна - 1.
2. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.10. Химични технологии, Научна специалност/докторска програма "Технология за пречистване на водите", Форма на обучение - редовна - 1, задочна - 1.
3. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.11. Биотехнологии, Научна специалност/докторска програма "Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)", Форма на обучение - редовна - 1.
Документи за кандидатстване:
1. заявление по образец;
2. автобиография;
3. нотариално заверено копие на диплома за ОКС „магистър“;
4. медицинско свидетелство;
5. документ за платена такса за изпити.
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ документите се подават в ректората, Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов 1, стая 209, тел.: 056 705 293; 0886 664 213.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 14/10.02.2017 г.
Дата на публикуване в сайта - 15.02.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за следните академични длъжности: доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.01 Теоретична химия – един; главни асистенти: в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.22.02 Технология за пречистване на водите – един; в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност 05.02.21 Организация и управление на производството (Стопанска логистика) – един; професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20 Германски езици – немски език – един; професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.21 Романски езици – френски език – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, бул. Проф. Я. Якимов 1, стая 214, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 14/10.02.2017 г.
Дата на публикуване в сайта - 10.02.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 02.22.01. „Екология и опазване на екосистемите (при преработване на нефт и нефтопродукти)“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи в ректората, бул. Проф. Якимов 1, стая 214, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 100/16.12.2016 г.
Дата на публикуване в сайта - 19.12.2016 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)“ за нуждите на катедра „Фармация“ към Медицинския колеж – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1, отдел „Човешки ресурси“, тел. 056/715-725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 94/25.11.2016 г.
Дата на публикуване в сайта - 25.11.2016 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 02.04.00 „Електротехника (Електрически машини и Електрообзавеждане)”.
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет – страницата на Университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на тел.056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване - 17.08.2016 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 02.01.08 „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (Електрически измервания)”.
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет – страницата на Университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", чл. 58 ал. l-6 и на тел.056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване - 25.07.2016 г.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011