Корекция на чл. 27 от Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ и „професионален бакалавър“ в Университет „Проф. д-р А. Златаров“-Бургас

Печат

 

С решение на академичния съвет от 19.07.2018 г. се приема корекция в Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ и „професионален бакалавър“ за 2018/2019 г., според която досегашната формулировка на чл. 27 в правилника отпада и се заменя с нова:
Чл. 27.(1) В случай на класиране на двама или повече кандидати с равен състезателен бал на последно място по дадена специалност (чл. 68, ал. 3, т.1 от ЗВО), кандидатите се подреждат по низходящ ред, съгласно следните допълнителни критерии: оценка от кандидатстудентски изпит, или оценка от държавен зрелостен изпит, или общ успех от дипломата. Кандидати над утвърдения брой не се приемат.
Чл. 27.(2) В случай на кандидатстване на лица по условията на чл. 68, ал. 3, т. 2-5 от ЗВО – лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, кръгли сираци и майки с три и повече деца, се определя едно място в рамките на утвърдения брой студенти за специалността. Кандидатите се състезават  помежду си при първо класиране и само по първо желание. Некласираните по първо желание на кандидата в рамките на определената квота се състезават на общо основание.
Чл. 27.(3) В случай на кандидатстване на лица по условията на чл. 68, ал. 3, т. 6 от ЗВО – близнаци, които са кандидатствали в Университета едновременно в едно и също професионално направление, успешно са участвали в конкурса за прием и единият от тях е приет в рамките на утвърдения брой, на некласирания кандидат се предлага да се запише в специалност, за която състезателният му бал е равен или близък до бала на последния класиран в нея, при наличие на незаети места. Кандидатът подава заявление до ректора до една седмица след последното класиране.

Решение на Академичен съвет, протокол № 47/19.07.2018 г.

 

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011