Банкова сметка

Печат

Банка ДСК - клон Бургас
IBAN: BG90STSA93003100001100
BIC: STSABGSF
Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”
Във вносната бележка за „задължено лице” се изписва ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на кандидат-студента.
За „основание за плащане” се изписва „КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА”.