Магистърски програми


 ХИМИЯ
 

Професионално направление – Химически науки
Срок на обучение – 3 семестъра

Прием - след завършена бакалавърска степен

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа.

Професионална квалификация. – магистър по химия

        Кратка характеристика на програмата:

        Общ хорариум - 720 часа,
                     от които 348 ч. - задължителни,
                                  300 ч. - избираеми
                                    72 ч. - факултативни дисциплини.

         Дипломна работа - 450 часа

нагоре 

 ИНДУСТРИАЛНА ХИМИЯ
 

Професионално направление – Химически науки
Срок на обучение – 3 семестъра              

Прием - след завършена бакалавърска степен

Форма на дипломиране – Защита на дипломна работа

Професионална квалификация – магистър по химия

            Кратка характеристика на програмата:

    Общ хорариум-732 часа, от които 480 ч - задължителни 144- избираеми и 108 ч.-факултативни дисциплини.

    Дипломна работа - 450 часа

нагоре 

 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ХИМИЯТА И ХИМИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 

Срок на обучение – 3 семестъра след Бакалавър или Магистър с учителска правоспособност по специалности от професионални направления Химически науки, Биологически науки, Физически науки, Химични технологии, Педагогика на обучението по химия (химия и биология, химия и физика), тесен профил, редовна и задочна форма;
- 4 семестъра след Бакалавър и Магистър без учителска правоспособност от професионални напрaвления Химически науки, Биологически науки, Науки за земята, Химични технологии, Биотехнологии, Хранителни технологии, Металургия, Инженерни науки, Аграрни науки, Медицина, Фармация и др., широк профил, редовна и задочна форма.

Професионална квалификация. – „химик – информатик” и учител по химия с информатика

        Завършилите магистри могат да имат професионална реализация като:
– Изследователи, специалисти и ръководители на екипи за информационно обезпечаване и компютърно моделиране на химични процеси и системи към научноизследователски и производствени лаборатории;
– Специалисти на химични и други производства, институции, организации и звена към тях;
– Учители по химия и по информатика, преподаватели във висши училища;
– Предприемачи за създаване на собствен високотехнологичен бизнес в областта на компютърната химия.

нагоре 

 ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - редовно
 

Професионално направление – Химически науки
Срок на обучение – 3 семестъра

Прием - след завършена бакалавърска или магистърска степен по други специалности с успех от бакалавърското или магистърското образование

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа.

Професионална квалификация – Еколог

             Кратка характеристика на програмата:     

    Обща аудиторна заетост 720 часа, от които 432-задължителни, 180 часа-избираеми и 108 часа-факултативни

    Дипломна работа - 450 часа

нагоре 

 ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - широкопрофилна програма
 

Професионално направление – Химически науки 
Срок на обучение – 3 семестъра     

Прием - след завършена бакалавърска степен с успех от бакалавърското образование  

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Професионална квалификация – Еколог


 Кратка характеристика на програмата:

    Обща аудиторна заетост 720 часа, от които 384-задължителни, 264 часа избираеми и 72 факултатинти

    Дипломна работа - 450 часа

нагоре

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011