Факултет по обществени науки

Печат

Факултетът по обществени науки е учебно и научно звено към Университет "Проф.д-р Асен Златаров" - Бургас за подготовка на студенти и докторанти, както и за извършване на научноизследователска дейност. Той съчетава в себе си класически и модерни специалности в областите на висше образование Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Общо инженерство. В него се подготвят висококвалифицирани специалисти по специалностите:

ОКС Бакалавър

 ОКС Магистър

 ОНС Доктор

 

В специалностите към Факултета се обучават над 1650 редовни и задочни студенти по образователно-квалификационните степени “Бакалавър” и “Магистър”, както и за придобиване на образователната и научна степен „доктор“. Учебното звено поддържа традиция с над петдесетгодишна история в подготовката на педагогически кадри. В продължение на две десетилетия се развива като основен център в Югоизточна България за обучаването на студенти в областта на икономиката и управлението. На път е да се утвърди като фактор за развитието на хуманитаристиката в региона, като осъществява подготовка на специалисти по българска филология, български език и история, психология.

Обучението на студентите и докторантите е организирано в съответствие с държавните изисквания и Закона за висшето образование в Република България.

Приемът на студентите за придобиване на образователно-квалификационна степен “Бакалавър” е по държавна поръчка с изпит по:

Срокът на обучение по образователно-квалификационната степен “Бакалавър” е 4 години.

Обучението на студентите за придобиване на образователно-квалификационната степен "Магистър" става по избор, в рамките на разкритите за всяка специалност модули.

Учебната и научноизследователската дейност във Факултета се осъществява от академичен състав от професори, доценти и гл. асистенти. Съставът на Факултета по обществени науки е разпределен в осем катедри:

Ежегодно се провеждат студентски научно-практически конференции и международни научни конференции.

За целите на обучението се ползват аудиторните зали, лабораториите и пинакотеката (художествена галерия с учебна цел със 150 картини) в корпуса на Факултета, изчислителния център и други специализирани звена на Университета, както и университетската и факултетната компютърна мрежа. На разположение на студентите и докторантите е специализираната библиотека на Факултета и тази на Университета с над 300 000 тома.