Катедра "Екология и опазване на околната среда"

Печат

Ръководител катедра:
доц. д-р Александър Николов Димитров
Неорганичен корпус, каб. 313
Тел.: 0879 397 403

История на катедрата:
  Специалността е разкрита с решение на АС като “Промишлена екология” през 1991г. През същата година с решение на АС и заповед на Ректора е създадена функционална катедра със същото наименование. През 1997 г. тя се преобразува в катедра “Екология и опазване на околната среда”. Бивши ръководители на катедрата са: доц.д-р Радостин Куцаров (за периода 1991-1997 г.) и доц. д-р Мария Димова (за периода от 1997 - 2007 г.), доц. д-р Донка Тодорова (за периода 2008-2017 г.)

Членове на катедрата
доц. д-р Светла Йорданова Далакчиева
гл. ас. д-р Иван Стойков Чобанов
гл. ас. д-р Никола Стоянов Тодоров
гл. ас. д-р Галина Георгиева Григорова
гл. ас. д-р Благовеста Николаева Мидюрова
ас. Стела Иванова Найденова
ас. Димитринка Славова Иванова

Обучение

Програма за Комплексен Държавен изпит - спец. ЕООС, ОКС "Бакалавър"

 Основна цел на обучението е да се подготвят “еколози” , които да осъществяват различни дейности в производствената и непроизводствената сфера на обществения живот, в това число в производствени предприятия, в научно-изследователски и проектантски институти, конструкторски бюра и др. Те се подготвят да заемат ръководни длъжности на различни нива в системата на Министерството на околната среда и водите, местните и държавните органи за управление, фирми в сферата на производството и услугите и др.
Обучението се базира на фундаменталната и специална подготовка, получени в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и „магистър“.
  По време на своето обучение бакалаврите получават специфични знания и умения в следните области:
   - Характеристики на основните замърсители, идентификация на източниците, оценка на емисиите, разпространение и въздействие върху въздуха водите, почвите;
   - Управление на отпадъците;
   - Екология и управление на екосистемите;
   - Специфични познания за опасни и токсични вещества;
   - Екологична нормативна база;
   -  Оценката на въздействието върху околната среда от единични и комплексни източници на замърсяване.
  Фундаменталната подготовка и специфичните знания и умения на магистрите са насочени в следните области:
   - Управление на качеството на въздуха водите, почвите и отпадъците;
   - Управление на екосистемите и оценка на екологичния риск;
   - Специфични познания за замърсителите на околната среда, в това число опасни и токсични вещества;
   - Оценка на въздействието върху околната среда от единични и комплексни източници на замърсяване.
  Получените познания осигуряват адаптивност и мобилност на завършилите бакалаври и магистри еколози.
  Всяка година в катедрата се обучават около 100 бакалаври и 30 магистри по акредитирани учебни планове. През академичните зали и лаборатории са преминали обучението си над 600 студенти, които успешно са се дипломирали след положен държавен изпит или дипломна работа.
  Голяма част от завършилите ОКС “бакалавър” и “магистър” по “ЕООС“ работят по специалността в различни фирми, производствени предприятия, различни управленски структури

Акредитация

 Катедра “Екология и опазване на околната среда” е получила акредитация във 3 последователни програмни акредитации от Националната агенция за оценяване и акредитация - през 2002, 2007 и 2013 г. На последната програмна акредитация за обучение по образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” е получена отлична оценка и максимален срок от 6 години валидност на акредитацията.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011