Катедра “Технологии, материали и материалознание”

Печат

 Катедра "Технологии, материали и материалознание" е една от профилиращите катедри, включени в състава на Факултета по технически науки към Университета. Катедрата е сформирана през 2016 г., обединявайки преподавателския състав на катедрите „Технологии на материалите и материалознание” и „Основи на химичните технологии”.

Катедра “OХT” започва своята учебна дейност през 1965 – 1966 г. и съществува като самостоятелно звено в катедра „ Обща химична технология”. На основание чл.4 от Закона за висшето образование ДВ бр. 65 / 18.08.1972г./и в съответствие с предложението на Ректора на Висшия химико – технологически институт „Проф. д-р Асен Златаров ”- гр. Бургас от 1 Юли 1978 г. се създава катедра „ Основи на химичната технология ”, като самостоятелна катедра

Специалността „Технология на материалите и материалознание” е създадена в рамките на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” през 1992 г. като широкопрофилна към област на висше образование 5. Технически науки; Професионално направление: 5. 6. "Материали и материалознание". В началото обучението на студентите от специалността се провежда от катедра „Технология на материалите и материалознание”, която има функционална структура, като по-късно през 1997 г. същата се трансформира като редовна катедра в съответствие на решение на Академичния съвет на Университета и със заповед на Ректора (УМО-09/31.01.1997г.).

Образователната цел на специалността и катедрата е да се подготвят квалифицирани специалисти − бакалаври, магистри и доктори, необходими за съвременните отрасли на техниката и икономиката в областта на материалознанието. Обучението по материалознание е продиктувано от необходимостта на страната от специалисти с фундаментални познания за материалите, тяхната структура, свойства, приложение, както и начините и средствата да се използват в съвременните технологии.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.6. „Материали и материалознание”

Катедрата осигурява обучение за придобиване на образователна и квалификационна степен „Бакалавър” по две програми:

Специалистите бакалаври получават професионална квалификация „Инженер-химик” и са предназначени да се реализират в производствено-технологични, инженерни, проекто-конструкторски, маркенгови и научно изследователски звена и колективи. Завършилите ОКС „Бакалавър” специалност „Технология на материалите и материалознание” с успех могат да намерят професионална ориентация в различни отрасли на техниката като: химическата промишленост, битовата химия, маталобработка и машиностроене, силикати производства, електротехника и електроника, точното приборостроене.

Конспект за Държавен изпит по спец. "Техн. на материалите и материалознание" - ОКС Бакалавър

 

Специалистите бакалаври, по тази специалност получават професионална квалификация „Инженер-мениджър” и се подготовят като високо квалифицирани специалисти, необходими за отраслите на промишлеността и икономиката, способни да извършват мениджърска, проучвателна, проектанска, ремонтна, експлоатационна и научно-изследователска дейност е областта на материалознанието. Бъдещите „инженер-мениджъри” могат да развиват организационно-управленческа, мениджърска и контролни дейности в съвременните фирми и предприятия в сферата на машиностроенето, химичните производства, отбраната, транспорта, енергетиката, селското стопанство и други области.

 

Общи указания за дипломиране

Катедрата предлага обучение за придобиване на образователна и квалификационна степен „Магистър” по четири магистърски програми:

Отчитайки наличието на подготвен преподавателски и научен персонал, необходимата материална база, Катедрата подготвя редовни, задочни и свободни докторанти за образователна и научна степен „Доктор” в следните акредитирани научни специалности:

Академичният състав на катедрата се състои от високо квалифицирани преподаватели, специализирани в областта на полимерното инженерство, силикатната промишленост и анализ, оценка и оценка на технологични рискове. Те са пряко свързани и извършват консултантски и експертни дейности съвместно с партньори от Българската академия на науките, сродни университети и фирми от цялата страна. Същите участват в разработване на научно-изследователски проекти към националния фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката. Преподавателите са в контакт с партньори от други университети и фирми в страната, с цел постоянно подобряване и усъвършенстване на учебния процес, което да отговаря на нуждите на съвременната наука и икономика.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Преподавателският състав на катедрата работи по следните научни направления:

  Доц. д-р Янчо Христов, тел.: (056) 716 533; 0885 688 238; (056) 716 988; 0885 604 137
  Ас. д-р Ганка Колчакова, тел.: (056) 717 237; 0884 698 088

  Проф. д-р Севдалина Турманова, тел.: (056) 716 567; 0884 625 652
  Доц. д-р Димитрина Кирякова, тел.: (056) 716 988; 0885 604 137

   Проф. д-р Стойко Петров, тел.: (056) 716 723; 0885 602 836
   Гл. ас. д-р Милена Митева, тел.: (056) 716 723; 0885 602 836
   Гл. ас. д-р Десислава Николова, тел.: (056) 716 650; 0887 678 922

  Гл. ас. д-р Пламена Атанасова, тел.:(056) 716 415; 0885 678 902
  Гл. ас. д-р Сабина Недкова, тел.: (056) 716 781; 0884 694 196