Катедра "Технология на водата, неорганичните вещества и силикати"

Печат

Катедра „Технология на водата, неорганичните вещества и силикатите” възниква в резултат на обединяването на три катедри през 2004 година: „Технология на неорганичните вещества” (създадена през 1967 година), „Технология на силикатите” (създадена през 1968 година) и „Технология на водата” (създадена през 1973 година).

Ръководители на отделните катедри в хронологичен ред са били:

  • Катедра „Технология на неорганичните вещества” – проф. д-р Цветан Обретенов, доц. д-р Зорница Кирова – Йорданова.
  • Катедра „Технология на силикатите” – доц. д-р Димитър Митев, доц. д-р Георги Йорданов, проф. д-р Богдан Богданов.
  • Катедра „Технология на водата” – проф. д-р Иван Добревски, доц. д-р Тодорка Панайотова, проф. д-р Вълко Мавров, проф. д-р Валентин Ненов.
  • Обединена катедра „Технология на неорганичните вещества и силикатите”: проф. д-р Богдан Богданов, доц. д-р Тодорка Димова – Гавраилова.

 През последните години ръководители на обединената катедра „Технология на водата, неорганичните вещества и силикатите” са: доц. д-р Тодорка Панайотова, доц. д-р Любка Атанасова, проф. д-р Валентин Ненов, проф. д-р Богдан Богданов.
Академичният състав на катедрата се състои от един професор, 6 доценти, един асистент и 10 докторанти. Преподавателите от катедрата обучават студенти от специалностите „Неорганични химични технологии”, „Технология на водата”, „Технология на неорганичните вещества”, „Технология на силикатите”, „Химично инженерство”, „Органични химични технологии”, „Технология на нефта и газа”, „Биотехнологии” и „Екология и опазване на околната среда”.
Членовете на катедрата притежават 30 патента, 60 авторски свидетелства и имат над 600 научни публикации и доклади в България и престижни международни научни списания с висок импакт фактор. Участват в повече от 120 научни проекта. Най-значимите от тях са: три проекта TЕMPUS; 2 проекта по Пета и Шеста рамкова програма; 2 проекта, субсидирани от Швейцарската научна фондация; 2 проекта Black Sea 2007-2013; един проект с ДААД – Германия; проект по линия на българо-швейцарското научно дружество.

  НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Синтез и физикохимични свойства на поликристални материали (традиционна и техническа керамика) и монокристали от труднотопи- ми оксиди - лазерни рубини, сапфири, гранати и др. скъпоценни камъни.
2. Стъкла (специални и цветни) и стъклокристални материали (в т. ч. специални стъкла; мрамороподобна, биоактивна и машинабелна стъклокерамика).
3. Нанотехнология и композитни материали.
4. Техническа и фина керамика. Оползотворяване на промишлени отпадъци. Композитни материали. Порести керамични материали за филтруване на метали и течности. Пеностъклокерамични материали.
5. Разработване на композиционни материали с керамична матрица. Синтез на стъклокерамика.
6. Енергийна ефективност на процеси от неорганичните химични технологии.
7. Микробиологични методи за пречистване на води и идентификация на микроорганизми.
8. Микробиологични горивни клетки.
9. Мембранни процеси и материали.
10. Предочистване на води преди мембранно обезсоляване.
11. Корозионни процеси – контрол и предпазване от корозия.

В катедра „Технология на водата, неорганичните вещества и силикатите”, от 1963 година, преподаватели са били: Проф. д-р Иван Добревски-бивш заместник ректор и ректор, проф. д-р Цветан Обретенов – бивш заместник ректор и ректор, доц. Панайот Панайотов, доц. Зорница Кирова-Йорданова, гл. ас. д-р Димитрина Рашева, гл. ас. Горо Хрусулев, гл. ас. Кольо Милчев, доц. д-р Димитър Гогов, доц. д-р Тодорка Панайотова, доц. д-р Вълко Мавров, доц. д-р Ваня Тасева, доц. д-р Ангел Звездов, гл. ас. д-р Виталий Петров, гл. ас. Станимира Проданова, Доц. д-р Тодор Митев, доц. д-р Георги Йовков, доц. д-р Георги Йорданов-бивш заместник ректор, доц. д-р Господин Ойков, доц. д-р Дора Белчева, проф. д-р Богдан Богданов- бивш заместник ректор, проф. дгн Людмил Бозаджиев, доц. Тодорка Димова-Гавраилова, гл. ас. Елена Георгиева.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011