Катедра "Химични технологии"

Печат

Катедра „Химични технологии” е сформирана през 2019 година, като резултат от обединяването на преподавателския състав на катедри „Органични химични технологии и химично инженерство” и „Технология на водата, неорганичните вещества и силикатите”. Двете катедри са открити при основаването на Висшия химикотехнологичен институт-Бургас, като във времето преминават през различни организационни промени. Те имат дълга история и натрупан опит, както при обучението на инженер-химици, така и в областта на науката. Днес, катедра „Химични технологии” обучава студенти от професионално направление „Химични технологии”, с образователно-квалификационни степени „Бакалавър” и „Магистър”.

Основната цел на обучението е да се подготвят квалифицирани специалисти по химични технологии, които да отговарят на потребностите от инженер-химици на предприятията от химическата и други промишлености.

Подготовката на специалистите включва придобиването на задълбочени познания в областта на:

Възможности за професионална реализация на инженер-химици, завършили специалността:

В катедра „Химични технологии” се обучават и докторанти в няколко докторски програми:

През изминалите години преподаватели от катедрата са заемали ръководни длъжности във ВХТИ-Бургас и след това в университета. Ректори са били: проф. И. Младенов, проф. Цв. Обретенов, проф. Г. Ангелова, проф. Ив. Добревски, проф. П. Петков и настоящия ректор проф. М. Миткова. Заместник ректори са били: проф. К. Куртев, проф. Г. Костов, проф. В. Ненов, доц. Г. Йорданов, доц. Т. Митев, проф. Б. Богданов, доц. Ж. Тасев, доц. П. Танев, проф. Ж. Стефанов и настоящия заместник ректор проф. Ир. Марковска. Голям брой от преподавателите са били декани и заместник декани на факултети.

Голям е броят на завършилите студенти, с квалификация инженер-химик, които са водещи специалисти в големи фирми на химическата индустрия и заемат високи управленски позиции.