Катедра "Здравни грижи"

Печат

РЪКОВОДИТЕЛ-КАТЕДРА
доц. Галина Терзиева

МИСИЯ: Да осигурява обучението по специалност „Медицинска сестра”, ОКС „бакалавър”.

Участва в обучението по специалността ПНУП (предучилищна и начална училищна педагогика), ОКС „магистър”.
Организира и провежда курсове за следдипломно обучение на специалисти по здравни грижи. Поддържа и развива научния потенциал на академичния състав в катедрата.

Специалност "Медицинска сестра" (учебен план) - Презентация

Обучението и професионалната подготовка на студентите в специалност „медицинска сестра” е в съответствие с изискванията на следните нормативни документи: Наредба за ЕДИ/ ПМС 248/22.11.2005г., ПМС № 257/01.11.2010г.; Наредба №1/08.02.2011г., ПМС № 248/22.11.2016г. и Директива 2005/36/ЕО на Европейския съюз; Европейска квалификационна карта.
В специалност „Медицинска сестра” се подготвят специалисти с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в направление „Здравни грижи”.
Приемът е след завършено средно образование, а формата на обучение е редовна. Обучението е осем семестъра и осигурява задълбочено овладяване на научни знания в областта на биологията, медицината, здравните грижи, социалните и педагогически науки; на съвременните диагностични методи на изследване на здравословното състояние на личността.
Теоретичната и практическа подготовка на медицинската сестра се базира на традициите на българското здравно образование и здравеопазване и е обвързано със съответните европейски стандарти за провеждане на съвременно сестринско обучение. Съобразена е с дескрипторите за знания, умения и компетентности, определящи нивата в Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) и в Националната квалификационна рамка (НКР).
У студентите се формират практически умения за самостоятелна професионална дейност и работа в екип в областта на здравните грижи за предпазване, укрепване и съхраняване на човешкото здраве. Процесът на обучение и възпитание в специалността е насочен и към изграждане на хуманността като качество на личността на специалиста по здравни грижи.
Завършилите тази специалност получават професионална квалификация „медицинска сестра” и могат да се реализират в системата на здравеопазването и образованието, в сферата на социалните услуги и дейности. Могат да надграждат в магистърски програми в направление „Здравни грижи”, Обществено здраве и „Социални дейности” и образователна и научна степен „доктор”.
Специалността е акредитирана.

ДИСЦИПЛИНИ, преподавани от преподаватели в катедрата:

  • За специалност „Медицинска сестра”:

- Философия и въведение в сестринските грижи
- Практически основи на сестринските грижи
- Психиатрия
- Принципи и методика на обучението
- Детска педагогика

  • За специалност ПНУП:

- Хигиена и здравно възпитание

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ:
1. Проф. Веска Шивачева дпн
2. Доц. Галина Терзиева дп
3. Доц. д-р Георги Панов дм
4. Ас. Златина Лечева
5. Ас. Катя Попова
6. Ас. Майя Атанасова
7. Преп. Моника Обрейкова
8. Преп. Петя Стефанова

АДРЕС, ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ

Адрес: 8010 гр. Бургас
бул. „Проф. д-р Якимов” 1
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
Факултет по обществено здраве и здравни грижи
Ръководител-катедра „Здравни грижи”:
доц. д-р Галина Терзиева
– сл. тел. 056 701615; 0882 79 51 89
Преподаватели: 056 716822; 0885668649
Технически сътрудник: Диана Тодорова:
- сл. тел. 056/ 716944; 0885614002

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011