Печат

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 г.

Баланс за 2020 г.
Отчет за приходите и разходите за 2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и чужди средства за 2020 г.
Пояснителни сведения и оповестяване на прилаганата счетоводна политика, състоянието и изменението на оснавните активи и пасиви към 31.12.2020 г.  
Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета, за сметките за средствата от ЕС и на сметките за чужди средства за 2020 г.
Одитен доклад за 2020 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 г.

Баланс за 2019 г.
Отчет за приходите и разходите за 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и чужди средства за 2019 г.
Пояснителни сведения и оповестяване на прилаганата счетоводна политика, състоянието и изменението на оснавните активи и пасиви към 31.12.2019 г.  
Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета, за сметките за средствата от ЕС и чужди средства за 2019 г.
Одитен доклад за 2019 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

Баланс за 2018 г.
Отчет за приходите и разходите за 2018 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и чужди средства за 2018 г.
Пояснителни сведения и оповестяване на прилаганата счетоводна политика, състоянието и изменението на оснавните активи и пасиви към 31.12.2018 г.  
Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета, за сметките за средствата от ЕС и чужди средства за 2018 г.
Одитен доклад за 2018 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

Баланс за 2017 г.
Отчет за приходите и разходите за 2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и чужди средства за 2017 г.
Пояснителни сведения и оповестяване на прилаганата счетоводна политика, състоянието и изменението на оснавните активи и пасиви към 31.12.2017 г.  
Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета, за сметките за средствата от ЕС и чужди средства за 2017 г.
Одитен доклад за 2017 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 г.

Баланс за 2016 г.
Отчет за приходите и разходите за 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и чужди средства за 2016 г.
Пояснителни сведения и оповестяване на прилаганата счетоводна политика, състоянието и изменението на оснавните активи и пасиви към 31.12.2016 г.  
Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета, за сметките за средствата от ЕС и чужди средства за 2016 г.
Одитен доклад за 2016 г.
Одитно становище за 2016 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 г.

БАЛАНС ЗА 2015 г.
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2015 г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2015 г.
ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС
ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВАТА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ - ДМП
ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД - КСФ
ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ на прилаганата счетоводна политика, състоянието и изменението на оснавните активи и пасиви към 31.12.2015 г.  
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА
ОДИТЕН ДОКЛАД за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г.
ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2014 г.
ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ЗА 2014 г.
ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС
ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП
ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА
ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ за прилаганата счетоводна политика, състоянието и изменението на оснавните активи и пасиви към 31.12.2014 г.
БАЛАНС ЗА 2014 г.
ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 г.
ОДИТЕН ДОКЛАД за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2014 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2013 г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ЗА 2013 г.
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА
ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ за прилаганата счетоводна политика, състоянието и изменението на оснавните активи и пасиви към 31.12.2013 г.
БАЛАНС ЗА 2013 г.
ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 г.
ОДИТЕН ДОКЛАД за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2013 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 г.

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2012 г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ЗА 2012 г.
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ПО ЧЛ. 45, АЛ. 2 ОТ ЗУДБ
ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ за прилаганата счетоводна политика, състоянието и изменението на оснавните активи и пасиви към 31.12.2012 г.
БАЛАНС ЗА 2012 г.
ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 г.

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2011 г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ЗА 2011 г.
БАЛАНС ЗА 2011 г.
ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ за прилаганата счетоводна политика, състоянието и изменението на оснавните активи и пасиви към 31.12.2011 г.
СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА И ОДИТЕН ДОКЛАД НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 г.