Бакалавър

ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - УЧ. 2017/2018 г.
първи курс
втори курс
трети курс
четвърти курс
педагогически специалности
спец. Мед. сестра, спец. Мед. рехабилитация и ерготерапия, спец. Здравен мениджмънт
ПОПРАВИТЕЛНА И ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИИ
I-IV курс
педагогически специалности
спец. Медицинска сестра
спец. Мед. рехабилитация и ерготерапия
спец. Здравен мениджмънт

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011