Бакалавър

ИЗПИТНА СЕСИЯ - УЧ. 2020/2021 г.
първи курс
втори курс
трети курс
четвърти курс
педагогически специалности
спец. Мед. сестра
спец. Акушерка
спец. Лекарски асистент
спец. Мед. рехабилитация и ерготерапия
спец. Здравен мениджмънт
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
I-IV курс
педагогически специалности
спец. Медицинска сестра
спец. Акушерка
спец. Лекарски асистент
спец. Мед. рехабилитация и ерготерапия
спец. Здравен мениджмънт

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011