Технически колеж

Печат

КРАТКА ИСТОРИЯ

С Постановление на МС № 24 от 20 май 1986 година в Бургас е създаден Техникум над средно образование по машиностроене и електротехника (ТНСО), интегриран с Висшия машинно-електротехнически институт (ВМЕИ) „В. И. Ленин” – София. Основните задачи на техникума са да подготвя кадри с полувисше образование, повишавайки квалификацията на кадрите със средно и средно-специално образование, както и да развива научно-изследователската и развойно-внедрителската дейност, съвместно с ВУЗ, с участието на студенти и преподаватели. Студентите се обучават по шест специалности: „Електрически машини и апарати”, „Електроника и микроелектроника”, „Двигатели с вътрешно горене”, „Технология и организация на автомобилния транспорт”, „Технология на машиностроенето и уредостроенето”, „Обработка на металите с пластична деформация”.

През 1989 г. с Постановление на МС № 52 от 9 ноември и в изпълнение на Заповед на Комитета за наука и висше образование от 28 ноември 1989 година, Техникумът над средно образование се преобразува в полувисш Институт по машиностроене и електротехника „Христо Смирненски”, като запазва интеграцията си с ВМЕИ “В. И. Ленин” – София.

С извършване на структурни преобразования в сферата на висшето образование с Постановление на МС № 16 от 27 януари 1997 година, Полувисшият институт по машиностроене и електротехника – Бургас беше преобразуван в колеж, с наименование “Технически колеж” – Бургас, който влиза в структурата на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Актуализирани са специалностите, по които се обучават студентите в Колежа.

 

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Техническят колеж разполага със специализирани кабинети, лаборатории, сервиз и стенд за диагностика на автомобили, компютърни зали, библиотека, както и с достъп до цялата материална база на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Студентите могат да ползват безжична интернет мрежа и да работа със съвременни програмни продукти.

 fh all

 

СПЕЦИАЛНОСТИ
В колежа се обучават студенти по шест специалности:
        - КОМПЮТЪРЕН ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН;
        - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА;
        - МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ;
        - ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ;
        - АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОНИКА;
        - РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА.

СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ
- срок за редовно обучение – 3 години;
- срок за задочно обучение – 3 години;
- завършилите студенти получават диплом за висше образование – образователно–квалификационна степен “професионален бакалавър”;
- осигурени са общежитие, възможност за получаване на стипендия и ползване на университетската спортна база, студентските столове и др.;
- работа със съвременни програмни продукти и засилено изучаване на английски език;
- студентите могат да участват в Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, като получат възможност да посетят и да обменят опит със студенти и преподаватели от изтъкнати европейски университети.
- възможност за продължаване на обучението в ОКС „Магистър” в същото професионално направление към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и други университети в страната.

АНОТАЦИИ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

Специалност "Компютърен индустриален дизайн" - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)
Завършилите специалност КОМПЮТЪРЕН ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН, са подготвени да се реализират и работят в области: индустриалния, промишления, продуктов и инженерен дизайн. Индустриалният дизайн е съвкупност от приложно изкуство и приложна наука, чрез които естетичните, ергономичните, производствените и потребителските качества на изделията да бъдат подобрени, което от своя страна да доведе до по-голямо потребление и развитие в индустрията.

 fh all

Специалистите по „Компютърен индустриален дизайн” придобиват задълбочени научно-теоретични знания и практически опит, което определя дейността със следното предназначение: упражняване на проектантска, конструкторска и високотехнологична художествено-изпълнителска дейност в областта на индустриалния дизайн; проектиране на цялостен дизайн на изделия в области на промишлеността; владеене на целия набор от технически и художествени средства за проектиране и дизайн.
След завършването си, студентите ще могат да реализират дизайнерски и идейни решения на разнообразни изделия - да развиват търговската марка, да изготвят цялостно фирмено брандиране, формообразуване, ергономичност, ползваемост и маркетинг в областта на дизайна.

Специалност “Електротехника” - учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика

Специалност ЕЛЕКТРОТЕХНИКА е широкопрофилна. Студентите, получават квалификация за изпълнение на проектантска, конструкторска, производствено-технологична и организационно-управленска дейност. Обучението включва курсове в областта на електронните елементи, полупроводниковите прибори и интегрални схеми, микропроцесорната и компютърната техника, силовата, промишлената и медицинската електроника, работа и програмиране в Интернет.

 fh all

Завършилите специалност „Електротехника“, получават квалификация да работят във всички области, изискващи познания по силова електротехника и електроника, като технолози, енергетици, електромеханици, диспечери. Обучението включва курсове по фундаменталните дисциплини - математика, физика, информатика, инженерна графика, ел. измервания, промишлена електроника и др., специализирани технически дисциплини - ел. машини и апарати, проектиране, производство, ремонт и експлоатация на ел. машини и апарати, ел. домакински уреди, както и курс по управление и проучване на малка фирма.

Специалност “Машиностроене и уредостроене” - учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Специалност МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ е в списък на професионалните направления и защитените специалности на Министерството на образованието и науката, което предлага на студентите редица допълнителни предимства.

 fh all

Завършилите тази специалност са подготвени да решават успешно проекто-конструкторски, производствено-технически и организационно-управленчески задачи от всички области на промишлеността. На студентите се дава възможност да получат освен фундаменталните, общотехническите и специализираните в областта на машиностроенето знания и допълнителна специализация по поддръжка на автоматизирани електропневматични системи за управление, програмиране и настройка на машини с ЦПУ, работа с графични системи за автоматизирано конструиране и документиране, компютърни интегрирани технологии и управление и отчетност на фирми.
Обучението осигурява възможност за изпълнение на следните дейности: разработка на конструктивна и технологична документация на машини, уреди и инструменти; експлоатация, поддръжка, програмиране, настройка и ремонт на уреди, устройства, машини, съоръжения и системи; организационно-управленческа и контролна дейност в производствени фирми в областта на машиностроенето.
Професионалните бакалаври са подготвени да се реализират като ръководители в областта на машиностроенето в съответствие с тяхната квалификация, организатори на производство, технолози, механици, контрольори по качество, лаборанти, рекламни агенти на машиностроителни изделия и др.

 

 Специалност ”Транспортна техника и технологии” - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

 Специалност “Автомобилна електроника” - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

Специалност "Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника" - (учебен план - редовно, задочно; квалификационна характеристика)

 Специалностите ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА и АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОНИКА подготвят специалисти в областта на транспорта. Студентите получават знания в областите на фундаменталните и общотехническите науки, на автомобилостроенето и експлоатацията на транспортната техника.

 fh all

Завършилите студенти могат да се реализират в областта на транспорта като: организатори и ръководни кадри; контролни органи, провеждащи годишни технически прегледи; технически кадри и в други ведомства; висококвалифицирани специалисти при обслужването на автомобилни електронни системи, двигатели с вътрешно горене и трансмисии, системи за сигурност и др.; специалисти по организация и управление на транспортни фирми, безопасност на движението; консултанти при продажба на автомобили и резервни части.

 fh all

Обучението на студентите включва: обща фундаментална подготовка; общотехническа подготовка в областта на автомобилната техника; специализирана техническа подготовка, включваща изучаването на съответстващите на специалността курсове; подготовка по икономика, мениджмънт, маркетинг, работа със съвременни програмни продукти, езиково обучение.

Студентите в Техническия колеж се обучават от опитни хабилитирани преподаватели, доказали се в научната и преподавателската дейност, с професионален опит в съответните инженерни направления. Много от обучаващите преподаватели, са научни консултанти и сътрудници в редица реномирани фирми и предприятия в страната и чужбина, което още веднъж доказва техния професионален опит и познания.


Адрес: 8000 Бургас ул. “Проф.Якимов” № 1
Университет “Проф.д-р Асен Златаров”
Технически колеж

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:
Директор: доц. Димитър Русев Русев
тел.: (056) 716 684; 0887 689 268
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Инспектор в Учебен отдел: инж. В. Маевска - тел.: (056) 715 780; 0885 66 80 55
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

КОНСПЕКТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
ВЪПРОСНИК за държавен изпит за спец. "КОМПЮТЪРЕН ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН"
ВЪПРОСНИК за държавен изпит за спец. "АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОНИКА"
КОНСПЕКТ за държавен изпит за спец. "МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ"
КОНСПЕКТ за държавен изпит за спец. "ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"
КОНСПЕКТ за държавен изпит за спец. "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА"
ВЪПРОСНИК за държавен изпит за спец. "РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011