Магистърски програми

 

 МАРКЕТИНГ-МЕНИДЖМЪНТ
 

Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение – 3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Целта на обучението по специалността е да осигури знания и практически умения в областта на маркетинг мениджмънта, маркетинговите информационни системи, логистичния мениджмънт, международни валутно-финансови отношения, директен маркетинг и реклама, маркетингово поведение на предприятието, финансов инженеринг и маркетингов контролинг.
Завършилите могат да заемат следните длъжности:

 - мениджъри и функционални специалисти по управление на търговски дружества, предприятия и звена от държавната и общинска администрация;
- консултанти и експерти по управление и маркетинг;
- ръководители и функционални специалисти на маркетингови отдели.

нагоре

 БИЗНЕС- АДМИНИСТРАЦИЯ
 

Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.
– 4 семестъра за завършили професионални направления Икономика, Туризъм, Педагогика, Хуманитарни, Природни и Технически науки
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа или държавен изпит.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Обучението акцентира върху основни сфери като технология на управлението, управление на бизнес процесите в организацията, проектиране на системи за управление, логистичен мениджмънт, конфликтология на бизнеса, трудово и осигурително право и анализ на риска на инвестиционни проекти.
Завършилите могат да заемат следните длъжности:

- мениджъри и функционални специалисти по управление на търговски дружества, предприятия и звена от държавната и общинска администрация;
- консултанти и експерти по управление;
- ръководители на звена от различните нива от управлението

нагоре

 МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
 

Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.
– 4 семестъра за завършили професионални направления Икономика, Туризъм, Педагогика, Хуманитарни, Природни и Технически науки
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа или държавен изпит.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Обучението акцентира върху основни сфери като международния маркетинг, международния контролинг, международната логистика, валутно застраховане и митнически контрол, предприемаческия риск в международния бизнес и др.
Магистърската програма е предназначена за специалисти, които търсят реализация в търговски дружества, предприятия и звена от държавната и общинска администрация с международна ориентация, в областта на външната търговия, международния транспорт и спедиторската дейност, международния туризъм и др.

нагоре

 ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 

Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.
– 4 семестъра за завършили професионални направления Икономика, Туризъм, Педагогика, Хуманитарни, Природни и Технически науки
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа или държавен изпит.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Обучението цели да подготви специалисти в областта на финансовия мениджмънт на предприятието, да формира умения за разработване и реализация на план за управление на финансирането, управление на портфейла и разходите, бюджетиране на бизнеса, финансови деривати, социално и пенсионно осигуряване, финансовия риск, анализ на риска на инвестиционните проекти и паричен мениджмънт.
Завършилите могат да се реализират като финансови мениджъри, финансови анализатори, специалисти по финансово планиране, по управление на данъците, търговски банки, небанкови институции и др.

нагоре

 УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 
Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.
– 4 семестъра за завършили други професионални направления
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа или държавен изпит.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Основната цел на обучението е придобиването на знания за компетентно управление на организациите в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси:

 

- Политики и инструменти за развитие на човешките ресурси
- Мениджърски умения и компетентност, коучинг;
- Кризисен мениджмънт и управление на промяната;
- Управление на екипи;
- Психологически аспекти на управлението на човешките ресурси (УЧР);
- Бизнес комуникации;
- Финансово-счетоводни аспекти на УЧР;
- Анализ и проектиране на системи за заплащане;
- Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд и др.

В резултат на обучението студентите ще придобият ключовите умения за бъдещето, които работодателите ще търсят и ще желаят да развиват в сътрудниците си:

- Лидерство и управление на хора;
- Управление на взаимоотношенията със сътрудниците;
- Умения за управление на хора дистанционно;
- Гъвкавост и мобилност на талантите;
- Иновации и умения, свързани с тях;
- Умения за оказване на влияние;
- Умения за участие в екипи, които постигат високо изпълнение;
- Умения за управление на промяната;
- Умения за сътрудничество и др.

Завършилите придобиват управленски знания и умения в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. В резултат на това те ще могат да се реализират професионално като ръководители на стопански и нестопански организации, като специалисти в областта на управлението и развитието на човешките ресурси и др.

нагоре

 УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА
 
Професионално направление – Туризъм
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Туризъм.
– 4 семестъра за завършили професионални направления Администрация и управление и Икономика.
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовна и задочна
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър по туризъм
Целта на обучението е да разшири теоретичните познания по туризъм в областта на управлението на качеството в туризма, управление на конкурентоспособността на туристическия продукт, контролинга, конфликтологията, франчайзинга и управление на приходите в туризма. Специално внимание се отделя на стратегическото управление, външноикономическите стратегии на туристическите организации, както и на насърчаването на продажбите в туризма.
Завършилите специалността могат да намерят реализация в управлението на предприятията, организации в сферата на туризма, хотелиерството, ресторантьорството и др.

нагоре 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА - за окс „Професионален бакалавър по туризъм”
 
Професионално направление – Туризъм
Срок на обучение4 семестъра за завършили професионално направление Туризъм.
Прием след завършена степен професионален бакалавър по туризъм
Форма на обучение - редовна и задочна
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър по туризъм
Целта на обучението е да разшири теоретичния фундамент на обучението по туризъм в областта на финансите, международните валутни отношения, туристическата анимация, туристическите панаири и борси, стопанския анализ, управлението на туризма, икономиката на хотела и ресторанта, туроператорската и транспортна дейност, алтернативните видове туризъм и бизнес планирането в туризма. Специално внимание се отделя на управлението на качеството в туризма, управление на конкурентоспособността на туристическия продукт, контролинга, конфликтологията, франчайзинга и управление на приходите в туризма, стратегическото управление, външноикономическите стратегии на туристическите организации, както и на насърчаването на продажбите в туризма.
Завършилите могат да заемат следните длъжности: мениджъри и функционални специалисти в управлението и маркетинга на търговските дружества и предприятия в туризма, консултанти и експерти по управлението на организации в областта на маркетинга в туризма и ръководители на предприятия и звена на организации в областта на туризма.

нагоре

 МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ - за окс „Професионален бакалавър по туризъм”
 
Професионално направление – Туризъм
Срок на обучение
4 семестъра за завършили професионално направление Туризъм.
Прием след завършена степен професионален бакалавър по туризъм
Форма на обучение - редовна
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър по туризъм
Магистърска програма „Мениджмънт на туристическа дестинация“ е предназначена за завършили ОКС „ професионален бакалавър“ в професионално направление 3.9. „Туризъм“.
Обучението за придобиване на ОКС „магистър“ е с продължителност четири семестъра и се провежда в съответствие с националните стандарти и специфика на професионалното направление.
Целта на магистърската програма „Мениджмънт на туристическа дестинация“ е обучаемите да придобият както интелектуално-познавателни, така и специфични управленски и практически компетенции за осъществяване на дейностите в сферата на туристическия бизнес.
От завършилите магистърска програма „Мениджмънт на туристическа дестинация“ се очаква да владеят и прилагат придобитите професионални знания и умения; да извършват научно-изследователска работа, анализи и научна диагностика; да разработват прогнози и проблемно-ориентирани стратегии за развитие на туристическата дейност; да планират и ръководят стопанско-организационната и административно-управленската дейност на туристическото предприятие; да владеят инструментариума на бизнес комуникацията, етиката и екипното решаване на проблеми; да боравят с хотелски софтуер и дигитални управленски и маркетингови платформи и технологии.
Специалистите, завършили магистърска програма „Мениджмънт на туристическа дестинация“, могат да се реализират професионално като предприемачи, експерти и управители в хотелиерството и ресторантьорския бизнес, туристически оператори, туристически агенти, консултанти и маркетолози в сферата на туризма.

нагоре

 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ /ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН/
 
  Професионално направление: ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО
  по специалност: “ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”
  Образователно-квалификационна степен: „МАГИСТЪР”
  Професионална квалификация: “МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР-ДИЗАЙНЕР”
 
Основна цел на обучението на магистрите от специалността "Индустриален мениджмънт" по магистърска програма: „Инженерен дизайн“ е да се подготвят да работят като промишлени дизайнери с практическа реализация в разнообразни сфери на дизайна, като: дизайн-студии, производствени предприятия и фирми, научно¬изследователски, проектантски и консултантски институти, услуги, бизнес и предприемаческа дейност, финансово-икономическите сфери, рекламата, печатно-издателската дейност, приложните изкуства; бизнес-информацията; в реализацията на дизайн-програми; като водещи професионалисти, способни да решават самостоятелно или в творчески екипи разнообразни художествени, ергономични и технически задачи, независимо от типа и сферата им; както и като научно-преподавателски персонал в университети, колежи и специализирани средни училища.
Специалността е предназначена за лица, завършили:
ОКС „професионален бакалавър“ от направление 5.13
или
ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от следните области: 1.ПН (1.2.; 1.3.); 3.СН (3.1. 3.4.; 3.7.; 3.8.; 3.9.); 4.ПН (4.6.); 5. ТН.

нагоре

 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ /Управление на операциите, процедури и митническо обслужване при търговия с акцизни стоки; /
 
 

Професионално направление: ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО;
по специалност: “ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”;

Образователно-квалификационна степен: „МАГИСТЪР”;
Професионална квалификация: “МАГИСТЪР ПО ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”

Срок на обучение: 4 семестъра след ОКС "Бакалавър" или "Магистър" от области 3 СН (3.5, 3.7, 3.8), 4 ПН (4.2), 5 ТН (5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 5.13) и 9 СО (9.1, 9.2)

Форма на обучение: задочно

Учебен план - виж
П Р О Г Р А М А за комплексен държавен изпит - виж

нагоре

 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ  /„Компютърни системи и технологии в индустрията“; /
 
Специалност „Индустриален мениджмънт“ Магистърска програма „Компютърни системи и технологии в индустрията“
Основна цел
на обучението на магистрите от специалността "Компютърни системи и технологии в индустрията" е да се подготвят да работят като ръководни кадри в научни, научно-¬изследователски, проектантски и консултантски институти, предприятия и фирми, както и като научно-преподавателски персонал в университети, колежи и специализирани средни училища, като творчески прилага получените знания в сферата на информационната и комуникационната техника и технологии при оптимално решаване на поставените им задачи;
Обучението на магистрите по индустриален мениджмънт се базира на добрата широкопрофилна и практическа подготовка на специалистите с висше образование завършили обучение по друга специалност в образователно-квалификационната степен "Бакалавър" или "Магистър" от областите на висше образование “3. СН (3.5; 3.7; 3.8; 3.9), 4. ПН (4.1; 4.2; 4.3; 4.5; 4.6), 5. ТН (5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.10; 5.11; 5.12, 5.13) и 9. СО (9.1; 9.2)” с цел получаване на допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка в специалността "Компютърни системи и технологии в индустрията".
Специалната подготовка включва знания по производствени технологии, стокознание, производствено-технологичен контрол, екологични аспекти в индустрията, стратегическо управление, в комбинация с новите компютърните системи и съвременните информационни технологии. Предметната насоченост на обучението е свързана с получаването на: Специална подготовка в областта на работа с бази от данни, компютърни мрежи, операционни системи и 3D анимация; Специализираща подготовка в областта на разработването на различни технологични, научно-изследователски и други приложения на компютърните системи.


П Р О Г Р А М А за комплексен държавен изпит - виж

нагоре

 ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
 
Професионално направление – Педагогика
Срок на обучение5 семестъра .
Прием след завършена ОКС „Бакалавър” от други професионални направления или ОКС „Професионален бакалавър” от направление „Педагогика” със специалност детски и/или начален учител.
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър- педагог, детски и начален учител
Завършилите могат да се реализира в системата на образованието и образователни центрове извън сферата на формалното образование като:
 • начален учител;
 • детски учител;
 • ръководител (директор/помощник директор) на детска градина, училище, ОДК и други помощни звена в сферата на образованието;
 • организатор на дейности за деца в учебно-възпитателни и развлекателни центрове.

Цел на обучението в професионално направление 1.2 Педагогика, образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” е подготовката на педагози – детски и начални учители, с професионални умения и компетенции за организация и управление на образователната среда в детската градина и началното училище; използване на съвременни форми, методи и средства, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците в детската градина и началното училище; прилагане на актуални подходи за педагогическа и психологическа подкрепа на деца и ученици в институционална образователна среда; действие в проблемни ситуации и вземане на творчески решения. Придобитата професионална квалификация ще позволи на магистрите-педагози успешна адаптация и гъвкава реализация в образователната сфера, най-вече в областта на предучилищното образование и начален етап на основното образование, както и в сферата на неформалната педагогическа дейност.

нагоре

 ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
 
Професионално направление – Педагогика
Срок на обучение3 семестъра .
Прием след завършена бакалавърска степен по специалностите:
- Социална педагогика;
- Предучилищна и начална училищна педагогика;
- Начална училищна педагогика (и чужд език);
- Предучилищна педагогика (и чужд език).

Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър-педагог, (детски и начален учител или социален педагог)
Звършилите, съобразно базисната си квалификация, придобита в ОКС „Бакалавър”, могат да се реализира в системата на образованието, културата и туризма като:
 • начален учител;
 • детски учител;
 • социален педагог;
 • консултанти в социални и рехабилитационни центрове;
 • консултанти на семейства с деца със специфични образователни потребности;
 • консултанти в екипите за интегриране и училищна адаптация на деца със специфични образователни потребност;
 • директор на детска градина, училище, социални институции, ОДК и др. помощни звена в сферата на образованието;
 • организатор на дейности в дневни центрове за деца със СОП..

Цел на обучението в професионално направление 1.2 Педагогика, образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” и „Социална педагогика” е подготовката на педагози – детски, начални учители и социални педагози, с професионални умения и компетенции за за работа с деца със специфични образователни потребности и /или с хронични заболявания, които се възпитават и обучават в обща образователна среда.
Придобитата професионална квалификация ще позволи на магистрите-педагози адаптация и гъвкава реализация в образователната сфера, най-вече в областите на интегрираното обучения на деца със специални образователни потребности, както и в сферата на извънучилищната дейност за подпомагане на тези деца.

нагоре

 

  АЛТЕРНАТИВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
 

Професионално направление – Педагогика    

Срок на обучение – 3 семестъра    

Прием - след завършена бакалавърска степен по специалностите:  
 - Социална педагогика
 - Предучилищна и начална училищна педагогика
 - Начална училищна педагогика (и чужд език);
 - Предучилищна педагогика (и чужд език).

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Квалификация – Магистър- педагог, детски и начален учител

Завършилите могат да се реализира в системата на образованието и образователни центрове извън сферата на формалното образование като:
    - начален учител;
    - детски учител;
    - ръководител (директор/помощник директор) на детска градина, училище, ОДК и други помощни звена в сферата на образованието;
    - организатор на дейности за деца в учебно-възпитателни и развлекателни центрове. *
Цел на обучението в професионално направление 1.2 Педагогика, образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” е подготовката на педагози – детски и начални учители, с професионални умения и компетенции за организация и управление на образователната среда в детската градина и началното училище; използване на съвременни форми, методи и средства, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците в детската градина и началното училище; прилагане на актуални подходи за педагогическа и психологическа подкрепа на деца и ученици в институционална образователна среда; действие в проблемни ситуации и вземане на творчески решения.
Придобитата професионална квалификация ще позволи на магистрите-педагози успешна адаптация и гъвкава реализация в образователната сфера, най-вече в областта на предучилищното образование и начален етап на основното образование, както и в сферата на неформалната педагогическа дейност.

нагоре

 

  СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
 

Професионално направление – Педагогика    

Срок на обучение – 3 семестъра    

Прием - след завършена бакалавърска степен по специалностите
 - Педагогика;
 - Социална педагогика;
 - Предучилищна и начална училищна педагогика;
 - Начална училищна педагогика (и чужд език);
 - Предучилищна педагогика (и чужд език);
 - Специална педагогика;

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Квалификация – Магистър- педагог, детски и начален учител

Завършилите могат да се реализира в системата на образованието и образователни центрове извън сферата на формалното образование като:
    - начален учител;
    - детски учител;
    - ръководител (директор/помощник директор) на детска градина, училище, ОДК и други помощни звена в сферата на образованието;
    - организатор на дейности за деца в учебно-възпитателни и развлекателни центрове.
Цел на обучението в професионално направление 1.2 Педагогика, образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” е подготовката на педагози – детски и начални учители, с професионални умения и компетенции за организация и управление на образователната среда в детската градина и началното училище; използване на съвременни форми, методи и средства, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците в детската градина и началното училище; прилагане на актуални подходи за педагогическа и психологическа подкрепа на деца и ученици в институционална образователна среда; действие в проблемни ситуации и вземане на творчески решения. Придобитата професионална квалификация ще позволи на магистрите-педагози успешна адаптация и гъвкава реализация в образователната сфера, най-вече в областта на предучилищното образование и начален етап на основното образование, както и в сферата на неформалната педагогическа дейност.

нагоре

 

  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 1. – 4. КЛАС
 

Професионално направление – Педагогика    

Срок на обучение – 3 семестъра    

Прием след завършена бакалавърска степен по специалностите:
 - Предучилищна и начална училищна педагогика;;
 - Начална училищна педагогика (и чужд език);

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Квалификация – Магистър- педагог, учител по информационни технологии (начален учител)

Завършилите могат да се реализира в системата на образованието и образователни центрове извън сферата на формалното образование като::
    - начален учител;
    - учител по информационни технологии 1. – 4. клас; ;
    - ръководител на компютърен кабинет;
   - консултант по иновациите в училище;    - консултант по интегриране на технологии в учебния процес;
    - директор на училище, ОДК и др. помощни звена в сферата на образованието;
    - експерт по методика на обучението по Информационни технологии към РИО.

Цел на обучението в професионално направление 1.2 Педагогика, образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност „Начална училищна педагогика” е подготовката на педагози – начални учители, с професионални умения и компетенции за формиране на дигитални умения у учениците; организация и реализиране на учебна дейност по Информационни технологии в начален етап на основна образователна степен; използване на съвременни форми, методи и средства на преподаване и учене; прилагане на актуални конструктивистки подходи в обучение, решавайки поставена проблемна ситуации при интегриране на информационни технологии; стимулиране на проява на критично и творческо мислене у учениците.
Придобитата професионална квалификация ще позволи на магистрите-педагози успешна адаптация и гъвкава реализация в образователната сфера, най-вече в областите на формалното образование, както и в сферата на административно-управленски дейности, свързани с технологичната обезпеченост на учебния и административен процес в училище.

 

нагоре

 

  СОЦИЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ
 

Професионално направление – Педагогика    

Срок на обучение – 2 семестъра    

Прием - след завършена бакалавърска степен по специалностите:  
 - Социална педагогика

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Квалификация – Магистър-социален педагог

Завършилите могат да се реализира като:
    - Експерт в държавни агенции и институции за социални дейности;
    - Експерт в системата на МВР, МОМН, МЗ, МО, МТСП;
    - Експерт в Бюрото по труда;
    - Експерт в обществени и неправителствени организации.
    - Педагог в СИНТ
    - Възпитател в социални институции
    - Педагогически съветник в общообразователното училище
    - Административен ръководител в СИНТ
    - Експерт в Агенция и дирекции “Социално подпомагане”
    - Консултант в социално-педагогическата сфера.
Основна цел на обучението в образователно-квалификационната степен “Магистър” на специалност „Социална педагогика” магистърска програма “Социално-педагогическо консултиране” е да се подготвят висококвалифицирани социални педагози с организационни, практически и управленски умения да реализират социално-педагогическата дейност в социалната сфера.

нагоре

  ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ
 

Професионално направление – Филология    

Срок на обучение – 3 семестъра    

Прием - след завършена бакалавърска степен по специалностите:  

 - Филология

 - Педагогика на обучението по български език и…

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Квалификация – Магистър по филология

Професионална реализация. Получената подготовка позволява на завършилите да се реализират като преподаватели в средните и висшите училища и колежи, научни сътрудници в научноизследователски звена, редактори в средствата за масова информация и издателствата, сътрудници в библиотеки, архиви, музеи и обществени институции и др., както и да продължат обучението си в научната и образователна степен „доктор”.

  ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ (тесен профил)
 

Образователната програмаИновации в обучението по история в средното училище“ (тесен прфил) е предназначена за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър" на специалност „Български език и история" от професио¬нално направление 1.3. Педагогика на обучението по.... Програмата подготвя специалисти магистри с професионална квалификация „Магистър по Педаго¬гика на обучението по история" за пълноценна реализация в културно-образователната сфера. Обучението за придобиване на ОКС „магистър" се про¬вежда в съгласие с националните стандарти и спецификата на професионалното направление и предлага задълбочено-фундаментална, тяснопрофилираща и спе¬циализираща подготовка.

Обучението за придобиване на ОКС „магистър'' има за основа уменията и компетенциите от подготовката за бакалавърската степен.

В програмата „Иновации в обучението по история в средното училище"могат да участ¬ват завършилите: образователно-квалификационна степен „бакалавър” на специалността „Български език и история" и/или специалността „История” от професионално направление1.3. Педагогика на обучението по.... , които желаят да задълбочат фундаменталната си подготовка по история в средното училище.

Обучението е с продължителност три семестъра и се предлага в редовна и задочна форма.

Главната цел на програмата „Иновации в обучението по история в средното училище"(тесен профил) е подготовката на магистри, профилирани в преподаването на история в средното училище с професионални умения и компетенции да използват и да интерпретират съвременните достижения на историческата наука в обучението по история; да използват съвременните дидактически методи и информационно-комуникативни технологии; да прилагат подходящи психологически техники за общуване и възпитаване на деца и млади хора, както и за справяне с нестандартни ситуации в училищната среда.

Възможности за реализация

Магистърът по Педагогика на обучението по история може да се реализира в системата на образованието и културата като:
- Учител по история във всички степени на българското средно училище;
- Експерт по история в организации на местно и национално ниво;
- Организатор на класна и извънкласна/извънучилищна дейност, свързана с обучението по история;
- Специалист в регионален инспекторат по образованието и културата, както и в различни частни и държавни организации:
     - Директор и заместник-директор на училище;
     - Ръководител на методическо обединение;
   - Преподавател и възпитател във всички учебни заведения за деца и ученици със специфични образователни потребности (помощни училища, общежития, интернати, трудово-възпитателни училища и др.)
- Автор на учебници и помагала, рецензент, редактор, издател.

Възможности за допълнителна квалификации

Завършилите магистърска степен педагози-историци могат:
- Да продължат образованието си в друга магистърска програма;
- Да продължат образованието си в образователната и научна степен ,,доктор";
- Да участват в различни форми на обучение през целия живот.

  ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ (широк профил)
 

Образователната програмаИновации в обучението по история в средното училище“ (широк профил)е предназначена за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър" на специалност „Български език и история" от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.... Програмата подготвя специалисти магистри с професионална квалификация „Магистър по Педагогика на обучението по история" за пълноценна реализация в културно-образователната сфера. Обучението за придобиване на ОКС „магистър" се провежда в съгласие с националните стандарти и спецификата на професионалното направление и предлага задълбочено-фундаментална, широкопрофилираща и специализираща подготовка.

Обучението за придобиване на ОКС „магистър“ има за основа уменията и компетенциите, придобити във висшето училище.

В програмата „Иновации в обучението по история в средното училище"(широк профил) могат да участват завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” и/или „магистър” от следните области на висшето образование: Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, които желаят да се профилират като учители по история в средното училище.

Обучението е с продължителност четири семестъра и се предлага в редовна и задочна форма.

Възможности за реализация

Магистърът по Педагогика на обучението по история може да се реализира в системата на образованието и културата като:
- Учител по история във всички степени на българското средно училище;
- Експерт по история в организации на местно и национално ниво;
- Организатор на класна и извънкласна/извънучилищна дейност, свързана с обучението по история;
- Специалист в регионален инспекторат по образованието и културата, както и в различни частни и държавни организации:
     - Директор и заместник-директор на училище;
     - Ръководител на методическо обединение;
   - Преподавател и възпитател във всички учебни заведения за деца и ученици със специфични образователни потребности (помощни училища, общежития, интернати, трудово-възпитателни училища и др.)
- Автор на учебници и помагала, рецензент, редактор, издател.

Възможности за допълнителна квалификации

Завършилите магистърска степен педагози-историци могат:
- Да продължат образованието си в друга магистърска програма;
- Да продължат образованието си в образователната и научна степен ,,доктор";
- Да участват в различни форми на обучение през целия живот.

  ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ
 

Обучението по магистърската програма е предназначено:
1. за специалисти (завършили ОКС „бакалавър“ в професионално направление Педагогика на обучението по … със специалност „Философия и…“, както и за завършилите специалност „Философия“ с придобита педагогическа квалификация). Обучението е с продължителност 2 семестъра. Целта на обучението е придобиване на надграждаща подготовка по специалността, включваща овладяването на иновативни подходи в обучението по философия в средното училище и развитие на педагогическата квалификация.
2. за неспециалисти (завършили ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ от други професионални направления). Обучението е с продължителност 4 семестъра. Целта на обучението е придобиване на широкопрофилна подготовка по специалността, включваща овладяване на теоретични знания в областта на философията и придобиване на педагогическа квалификация „учител по философия“.

Обучението по магистърската програма е в съответствие с изискванията на Наредбата на МОН за единни държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“ (ДВ, бр.89, 11.11.2016 г.)

Завършилите могат да се реализират в системата на образованието и културата като експерти по философия в организации на местно и национално ниво; учители по философия; организатори на класна и извън класна дейност; специалисти в регионално управление на образованието; директори и заместник-директори на училище; автори на учебници и помагала.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011