Програма Еразъм

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”

 Университет „Проф.д-р Асен Златаров” спечели и успешно приключи проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-01 „Усъвършенстване механизма на студентските практики в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” на стойност 80 000 лева.

Университетът е партньор и работи в момента по следните проекти:

  • „Програма и инструменти за повишаване на научния потенциал на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на химичната и биохимична технология и опазване на околната среда”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
  • „Студентски стипендии и награди” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за 2010/2012 година.
  • Проект „Повишаване на квалификацията на преподаватели във висшите училища“ на Дирекция „Висше образование” на МОМН, финансиран по ОП „Човешки ресурси, Обучение по английски език – 19 преподаватели от различни звена на университета и Обучение за придобиване на умения за въвеждане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в учебния процес във висшите училища и работа в е-среда – 7 преподаватели от различни звена на университета.
  • Фонд за отпускане на стипендии по Програма на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – 2 спечелени стипендии, 1 преподавател и 1 служител от НИС.
  • “Открий красивото в теб и в света, който те заобикаля” на Неформална студентска група „Бъди съпричастен!”, финансиран от Програма "Младежта в действие" на ЕС.
  • Проведено беше пилотно обучение за формиране на ключови компетентности за управление на професионалния стрес при учители «Повишаване на капацитета на учители за справяне с професионален стрес».
  • Участие в регионално обучение по проект „Училища без дискриминация”, финансиран от програма "Основни права и гражданство" на ЕС, организирано от Комисия за защита от дискриминация Бургас, 30.11. – 01.12. 2010 г. на 12 преподаватели от ФОН, Катедра "Педагогика и психология" и Катедра "Български език".