Научни конференции

Печат

УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
организират
СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

14 Декември 2017 г.
31 май 2018 г.


За повече информацияУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”


организира
ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ВОДИТЕ, ЕНЕРГЕТИКАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА (ICWEE)
1-3 юни 2016 г.


За повече информацияУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”


организира
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ"


22 - 23 юни 2017 г.

За повече информацияУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”


организира
НАУЧНА СЕСИЯ
"ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ"


24.02.2017 г.

За повече информацияУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
организират
ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ
"ТУРИЗЪМ. ИНОВАЦИИ. СТРАТЕГИИ"


октомври 2017 г.

За повече информация
Изисквания за оформяне на текстовете
Заявка за участиеУНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ ПО БИОРЕСУРСИ И ПРИРОДОПОЛЗВАНЕ
НА УКРАЙНА - КИЕВ, УКРАЙНА
организират
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ
„ УКРАЙНА, БЪЛГАРИЯ, ЕС: ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО”


11 септември 2017 г.

За повече информация

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011