Конкурси

Печат

ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНИ ГРАНТОВЕ

1.Условия за кандидатстване

Основното условие е демонстриране на базисен опит за развитие на определен клон от науката. Това включва едновременното покриване на посочените по-долу изисквания. До участие в конкурса се допускат колективи осигуряващи:

nn zero point• конкурентноспособност на кандидата преди кандидатстване (оценката се извършва въз основа на участие на кандидата като ръководител и член на колективи към разработени проекти в последните пет години);

nn zero point• управленски капацитет на кандидата (кандидата да е хабилитирано лице и да има достатъчно опит в областта на научната област в която е проекта);

nn zero point• иновативност на идеята (до каква степен е иновативна идеята и ще реши ли определен проблем в развитието на дадена сфера на науката, проведени изследвания, регистриран патент др.);

nn zero point• ефект от изпълнението на проекта (финансово рентабилен ли е, очаква ли се възвращаемост на инвестициите, на какъв етап от пазарното му реализиране е проекта);

nn zero point• заетост (създаване на нови работни места, включени студенти, докторанти, колеги от Университета с цел научно израстване, вследствие реализацията на проекта);

nn zero point• възможност за внедряване (възможност за внедряване на краен продукт или компонент от завършен продукт в страната или чужбина, в резултат от реализирането на проекта);

nn zero point• материална база;

nn zero point• кадри;

nn zero point• трайно установени международни контакти с минимум три институции (вкл. и университети);

nn zero point• участие през последните пет години в минимум един международен проект;

nn zero point• публикационна дейност на колектива в международни списания с импакт фактор (най-малко 5 публикации в такива списания през последните пет години).

Предложението за участие в конкурса се подава от ръководителят на научния колектив по проекта. (Приложение 1) В научният колектив могат да се привличат до 20% от състава, преподаватели, изследователи и докторанти от други научни организации и университети, със съответното пропорционално участие в ползването на средствата от гранта. Ще се окуражават колективи с участие на партньор(и) със собствен ресурс.

Ще се одобряват из¬сле¬до¬ва¬тел¬ски про¬ек¬ти с об¬ща про¬дъл¬жи¬тел¬ност до 3 го¬ди¬ни, като класираните проекти ще бъдат субсидирани през целия период на проекта. Комисията ще класира до два проекта на година.

В хода на реализация на проекта ще се изисква колективът да има активна публикационна дейност в международни списания с висок импакт фактор, в научното направление на проекта. Освен това през втората и третата година ще се изисква участие в апликации в проекти на ФНИ към МОН и/или за международни проекти. Ще се поощрява разширяването на колектива и нарастваща мултидисциплинарност на изследванията в хода на проекта.

2. Критерии за оценяване на проектни предложения към фонд „Общоуниверситетски Научни Грантове”.

Оценката на заявките се извършва по точкова система по следните критерии:

nn zero point* Актуалност на проекта, реалистичност на целите и задачите на проекта: 0 – 10 т.;

nn zero point* Приложимост и възможност за комерсиализиране на резултатите: 0-10 т.;

nn zero point* Публикации с импакт фактор (Web of Science) и импакт ранг (SCOPUS) в международни списания през последните 5 години свързани с темата на предложението: 0 – 20 т.;

nn zero point* Участие в национални проекти по тематиката свързана с темата на предложението, без фонд „НИХТД” (за последните 5 години): 0 – 30 т.;

nn zero point* Участие в международни програми и проекти по тематика свързана с темата на предложението (за последните 5 години): 0 – 40 т.;

nn zero point* Участие и апликации в международни програми и проекти по тематика свързана с темата на предложението през текущата година: 0 – 50т.

nn zero point* Участие на докторанти в разработваните от колектива задачи през последните 5 години: 0 - 10 т.

3. Механизъм на класиране

Разглеждането на предложенията се извършва от специално назначена от Ректора на Университета Комисия за Общоуниверситетски научни Грантове (Комисията), включваща само хабилитирани лица. Тези лица нямат право да участвуват в конкурса. Предложенията се предават в НИИ до 27.04.2021 г. Комисията избира двама външни рецензенти, които депозират рецензиите в срок до 10 дни от получаването на материалите за рецензиране. Рецензиите са анонимни. Размерът на заплащането на рецензията е 120 лв. Комисията класира проектите и взема решение за финансиране на одобрените проекти с явно гласуване и обикновено мнозинство. Конкретния размер на гранта се определя от Комисията. За решението на Комисията се съставя протокол. За редовно се счита заседание на Комисията, на което присъствуват най-малко две трети от членовете й, които подписват протокола от заседанието. Проектите, придружени с оригинала на протокола за решение на Комисията се внасят в АС за приемане след което се предоставят на Ректора на Университета, който в срок до 10 дни след представяне на окончателното класиране утвърждава финансирането.

В едноседмичен срок, след утвърждаване на одобрените проекти се сключва договор между Директора на НИИ (зам.-ректора по НИД) и Ръководителя на проекта. Договори се сключват за всяка отделна календарна година. Договорът се придружава от Протокол с решенията на Комисията, план-програма, предварително финансово разпределение по години, план-сметка за първата година на проекта.

4. Размер на гранта и условия за изразходване на средствата по проекта:

Средствата за съответната година се предоставят в съотношение: до 50% - в 7 дневен срок от подписване на договора или допълнителното споразумение, до 40% - след междинно отчитане на хода на работата по договора или изтичане на половината от срока за изпълнение на договора, и останалите 10% - след успешното завършване и представяне на отчет на работата по договора за всяка година.

Средствата по проекта могат да се изразходват само за дейности, които са свързани с проекта за:

nn zero point• възнаграждения на сътрудници, които не са на основен трудов договор в университета;

nn zero point• на участниците в изпълнението на финансирания проект може да се изплащат възнаграждения в размер:

nn zero pointnn zero point1. до 35 на сто от годишната цена на договора, когато в състава на научния колектив има включени докторанти и/или млади учени;

nn zero pointnn zero point2. до 10 на сто от годишната цена на договора, когато в състава на научния колектив не са включени докторанти и/или млади учени;

nn zero pointnn zero point3. не по-малко от 30 на сто от сумата по т. 1 се предоставят за възнаграждение на докторанти и/или младите учени, участници в изпълнението на проекта, а останалите средства се разпределят между другите участници.

nn zero point• публикуване на резултатите от изследванията и печатни разходи;

nn zero point• такси за правоучастие и др.;

nn zero point• апаратура и оборудване;

nn zero point• материали, консумативи, химикали и др.;

nn zero point• доставка на информационни и програмни продукти;

nn zero point• командировки;

nn zero point• заплащане на външни организации при извършване на анализи, изпитания, ремонти, поддръжка на апаратура, копирни и пощенски услуги и др.;

nn zero point• отчисления за административно-финансово обслужване (режийни разноски) до 10% от общата стойност на проекта.

Със средствата по грантовете не се финансират разходи за:

а) закупуване на обзавеждане, битови уреди, телефонни апарати и други подобни;

б) закупуване на работно облекло и обувки;

в) за абонамент на вестници и неспециализирани списания;

г) за заплащане на такси за участие в курсове за квалификация, компютърна грамотност, езикова подготовка и др.;

д) за допълнително заплащане на телефони и ремонт на помещения (с изключение на инфраструктурните проекти)

5. Отчитане на проектите:

През първата година на проекта ще се изисква колективът да публикува най-малко една статия в международно списание с висок импакт фактор в научното направление на проекта. През втората и третата година ще се изискват минимум две апликации за участие в проекти на ФНИ към МОН и/или международни проекти и две публикации в международни списания с висок импакт фактор.

Отчетите по договорите се приемат от Комисията. Отчетът се рецензира от хабилитирано лице извън състава на Университета. Рецензията е анонимна. Размерът на заплащането на рецензията е 150 лв. Тези средства се осигуряват от средствата на съответния проект, заложени в план-сметката.

В рецензиите трябва да се съдържат отговори на въпросите:

nn zero point* Изпълнени ли са задачите на проекта;

nn zero point* Постигната ли е поставената цел;

nn zero point* Има ли научни, научно-приложни и приложни приноси и в какво се заключават те;

nn zero point* Какво е качеството на научния продукт и на направените публикации;

nn zero point* Проектът спомага ли за кадровото развитие на Университета;

nn zero point* Целесъобразно ли са изразходвани отпуснатите средства;

nn zero point* Други - по преценка на рецензента.

За всеки финансиран проект се представят отчети за изпълнението на план-програмата за предходната съответна година. В годишния отчет по тези проекти трябва да се представят копия на публикуваните научни статии, доклади, патенти, внедрявания или други изяви, както и копия на апликации и утвърдени договори за участие в международни проекти.

Към отчета за съответната година се прилагат рецензия и финансов отчет за годината, изготвен от счетоводството на НИИ, за да се направи съпоставка между финансовия план и действителните разходи по пера. Междинните годишни отчети се разглеждат от Комисията и при положително решение на Комисията за продължаване на проекта за следващата година се сключва допълнително споразумение към договора, включващо план-сметка за разпределението на средствата за следващата година, размера на които се определят ежегодно в решение на Комисията и се утвърждават от Ректора.

Когато по годишния или краен отчет на проекта има отрицателно решение на Комисията за работата по утвърдения годишен график в План-програмата, изпълнението на проекта се прекратява и на колектива не се предоставят последните 10% от субсидията по гранта. Когато вина за прекратяването има изпълнителя, апаратурата, оборудването и др. материали се връщат от Ръководителя на проекта и остават на разположение на Университета. В този случай, Ръководителят и членовете на проекта се лишават от право на участие в проекти за финансиране по тази линия за следващите 3 години.

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011