Правилник - НИС

Печат

П Р А В И Л Н И К

за организиране и провеждане на научно-изследователска и производствена дейност

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1.Настоящият правилник е разработен в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО), с Правилника за устройството, дейността и управлението на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и урежда основните положения за осъществяване на научно-изследователската (НИД) и производствената дейност (ПД) в Университета.

Чл.2.НИД включва: фундаментални и научно-приложни изследвания, изобретателска, патентна, лицензионна, експертна, консултантска, художествено-творческа и спортна и др. дейности.

Чл.3.ПД включва научно-производствена и учебно-производствена дейности.

Чл.4.НИД и ПД се извършват от преподавателски, научно-преподавателски, изследователски или художествено-творчески състав, наричан “академичен състав”, докторанти, студенти, помощно-технически персонал на Университета, назначени за целта специалисти и специалсти от външни организации.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

Чл.5.Провеждането на научни изследвания е неотделима част от дейността на академичния състав.

Чл.6.Академичният състав има право:

1.Да участва в определяне, изпълнение и оценка на научната политика на Университета и да предлага проблеми, теми и задачи за научно-изследователска, научно-производствена и учебно-производствена дейности.

2.Да ръководи научно-изследователската работа на студенти, специалисти и докторанти, като ползва по установения ред материалната база и услугите, които предоставят информационно-аналитичните и технически звена в Университета.

3.Да участва в конгреси, конференции, симпозиуми и други национални и международни научни прояви, съгласно Вътрешните правила за служебни командировки, или при наличие на средства от договорени задачи, от спонсори и др., да членуват в национални и международни организации, съюзи и дружества, свързани с техните професионални и научни интереси.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНАТА И ПРОИЗВОДСТВЕНА  ДЕЙНОСТ

Чл.7.(1)Научната дейност по чл. 63 ал. 1 от ЗВО се планира, обсъжда и приема в катедрите.

(2)Научно-изследователската и производствената дейности се извършват в сектор “Научно-изследователска и учебно-производствена дейност”. Той има три звена:

nn arrow nзвено “Научно-изследователски сектор” (НИС);

nn arrow nзвено “Научно-производствена дейност” (НПД) и

nn arrow nзвено “Учебно-производствена дейност” (УПД).

Чл.8.При извършване на научно-изследователска, художествено-творческа, научно-производствена, учебно-производствена, експертна, консултантска, сервизна и други дейности за нуждите на външни организации, свързани с използването на материалната база на Университета, се сключват договори.

Чл.9.Научно-преподавателските кадри създават интелектуална собственост, като ползват правата и задълженията, съгласно Закона за патентите, Закона за авторското право и сродните му права и Закона за защита на конкуренцията.

Чл.10.Университетът популяризира своята НИД чрез издаване на Годишник, организира конференции, симпозиуми и други научни прояви, издава рекламни и печатни материали.

Чл.11.(1)НИД и ПД финансирани от външни организации, се осъществява чрез звено научно-изследователски сектор (НИС), звено научно-производствена дейност (НПД) и звено учебно-производствена дейност (УПД), съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Университета.

(2)Звената НИС, НПД и УПД формират и разпределят самостоятелни бюджети като съставна част на консолидирания бюджет на Университета.

(3)Пряк Ръководител на звената НИС, НПД и УПД е зам.ректора по НИД който се подпомага от зам.ръководители. Те се назначават със заповед на Ректора по предложение на зам. Ректора по НИД.

(4)Към звената НИС, НПД и УПД се формират Стопански съвети. Тяхното създаване и права се определят в Правилата за организацията и дейността на съответните звена.

(5)Щатът на НИС, НПД и УПД се определя, преобразува и назначава от Ректора с трудови договори и в съответствие с финансовите възможности на звеното.

(6)Отчисленията по договорите за административно-финансово обслужване и режийни за Университета от звената НИС и НПД се определят за всяка календарна година по предложение на Ръководителя на НИС и НПД и се утвърждават от Академичния съвет на Университета.

(7)По решение на Академичния съвет се разкриват и други структурни единици или организационни форми за финансиране на НИД и ПД.

Чл.12.Създаването на научно-изследователски продукти и услуги се извършва без формиране на печалба. Цените на същите се определят по договореност между Университета и Възложителя им.

Чл.13.Правилата за организацията и дейността на звената НИС, НПД и УПД представляват неразделна част от настоящия Правилник и са оформени като Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3.

ІV. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14.Този Правилник отменя Правилника за организиране и провеждане на НИД, приет от Общото събрание на Университета на 30.11.1995 г., Правилника за организацията и дейността на НИС, приет от Академичния съвет на 28.03.1996 г., Временните правила за устройството и дейността на НПД, приети с решение на Общото събрание на 25.02.1993 г. и Правилника за организиране и провеждане на научно-изследователската дейност, приет от АС на 29.05.1997 г.

Чл.15.Настоящият Правилник влиза в сила от деня на приемането му от Академичния съвет на Университета.

Чл.16.Всички изменения в този Правилник се правят по реда на неговото приемане.

Приет от АС на 21.11.2002 год.

Актуализиран на заседание на АС от 24.03.2005 г.

Актуализиран на заседание на АС от 18.03.2010 г.

Актуализиран на заседание на АС от 15.07.2010 г.

Технически секретар:

(доц. д-р С. Турманова)
     Научен секретар:

(доц. д-р Т. Паличев)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                ПРИЛОЖЕНИЕ 2                   ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011