Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
ще приема документи на кандидатстуденти
за специалност „Медицина” от 01.07.2019г. до 18.07.2019г.
Повече информация ще намерите
в рубриката „ПРИЕМ 2019”, „Кандидатстудентски прием”.

Международни проекти НИС


ДОГОВОРИ ПО ШЕСТА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2003-2008Г.

Проект№ Акроним Наименование Период
GOGE-CT-2003-506675
ALARM
Оценка на широко мащабни рискове за околната среда с тестови методи.
2004-2009
LSHB – CT - 2004-503257
ReProTect
Разработване на нов подход за рискова оценка на химичните съединения по отношение на репродуктивната токсичност, чрез комбиниране и прилагане на in vitro, тъканни и сензорни технологии.
2004-2007
INCO-CT-2003-509167
INTREAT
Интегрирано обработване на води целящо предотвратяване на замърсяването на водите в регионален план.
2004-2007
003956 (COGE)
NOMIRACLE
Нови методи за интегрална рискова оценка на комулативни стресори в Европа .
2004-2009
037017
OSIRIS
Оптимизирани стратегии за оценка на риска от промишлени химикали чрез въвеждане на тестови и без-тестови информационни системи .
2007-2012
Научноизследователският проект „Естетически и образователни проекции на кинодидактиката“ има за основна цел внедряване на елементи на кинообразованието в училищни и университетски планове за обучение.
18.05.2017 – 31.12.2018
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011