Научно-практически семинар по проект НИД- № 389/2017 г. в катедра „Здравни грижи”

Печат
На 15.06.2018 г. в Катедра „Здравни грижи” се проведе научно- практически семинар по проект НИД- № 389/ 2017 г. „Формиране на умения при студенти от специалност „медицинска сестра” за прилагане на здравни грижи за възрастни стари хора в социалната общност”. Студентите от специалност „медицинска сестра” под ръководството на доц. Галина Терзиева и ас. Катя Попова презентираха решения на казуси за гериатрични грижи в общността. Студентите са направили целесъобразен избор на методи, поведенчески модели и правила за взаимодействие при предлагане на съвременни гериатрични грижи. Обсъдиха се дейности за преодоляване на здравната, социална и психологическа изолация на възрастните и стари хора и ролята на здравните специалисти.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011