Университет «Проф. д-р А. Златаров»-Бургас – партньор по програма за чистотата на Черноморския басейн

Печат
На 19 май 2021 г. в конферентната зала на хотел “Аква” в Бургас официално на обществеността беше представен един от най-важните международни проекти с участието на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас. Проектът „Създаване на консолидирана обучителна мрежа за съвместен мониторинг и контрол на околната среда в Черноморския басейн 2” и е част от съвместната оперативна програма „Черноморски басейн”.
Това бе първото обществено представяне на проекта, поради здравните ограничения през последната година, макар реалната работа по него да е започнала още през миналата година. Той обединява усилията на университети, научни и обществени организации от България, Румъния, Украина и Молдова и е на обща стойност 773 хиляди евро, като 92 % от тях са осигурени от ЕС, а останалите – от партньорите.
Основните му задачи са насърчаване на сътрудничеството между местните власти и научните институции на страните-партньори за мониторинг на чистотата на Черно море и вливащите се в него реки, разработване на екологични обучителни програми за ученици и студенти, създаване на специална информационна платформа LeNetEko, както и стимулиране на екологичната активност на обществата и групите в партниращите си страни за състоянието на Черноморския басейн.
Приветствия към участниците поднесоха Ректорът на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас, проф. Магдалена Миткова, председателят на Общински съвет-Бургас, проф. Севдалина Турманова и зам. кметът на Община-Бургас по култура и туризъм, Диана Саватева. Основните „двигатели” на проекта – учени от държавния ВУЗ в Бургас и от Технически университет – Варна, представиха чрез презентации целите и задачите на проекта, както и изпълнените до настоящия момент дейности.

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011