УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”-БУРГАС СЕ ВКЛЮЧИ В КОНСОРЦИУМ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТУРИЗМА

Печат
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас се включи в консорциум, който ще работи за развитие на икономиката и организацията на туризма. Ректорът на Университета, проф. д-р Магдалена Миткова, сложи подписа си под меморандума за учредяването му, наред с останалите партньори в консорциума: Икономически университет-Варна, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, както и Бургаската и Варненската регионални туристически камари, а също и Професионалните гимназии по туризъм в Бургас и Варна.
Основна цел на съ-учредителите е да действат с образователни, икономически и социални способи за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие на туризма у нас, както и за полезно взаимодействие и партниране между образователните институции, бизнеса и неправителствени професионални организации.
Консорциумът е обществено обединение, което е пионер в осъществяването на идеята за постигане на постоянство, устойчивост и качественост в жизнения цикъл на кадрите в туризма – от професионалното средно училищно образование, продължавано и затвърждавано във висшите учебни заведения, до успешното прилагане на полученото образование в бизнеса, като всяка една от страните съдейства и подпомага този процес.
Ще бъде сформирана работна група, която ще се състои от представители на всеки един от партньорите, и която ще разработи план за изпълнение на заложените в меморандума на консорциума цели. Основна задача на инициативата е още тази година да се усети ползата от работата на обединените институции за бързо възстановяване на регионалния туризъм, който бе тежко засегнат от ковид-кризата.

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011