Научна сесия за студенти, докторанти и млади научни работници

Печат
На 17.02.2016 г. се проведе поредната научна сесия за студенти, докторанти и млади научни работници. Събитието беше организирано под егидата на зам. ректора по НИР – проф. Валентин Ненов, а най-добре представилите се студенти и докторанти получиха парични премии, изплатени от НИС към Университета.
В сесията участваха 17 студента и 4 докторанта, представители на двата факултета – Факултет по Природни науки и Факултет по Технически науки. Фактът, че научния форум се провежда вече повече от 10 години е поредното потвърждение, че Университет „Проф. д-р Асен Златаров” е в авангарда на научната мисъл и има сериозен потенциал в лицето на младите си възпитаници.
Жури в състав: председател проф. Красимир Василев и членове: доц. Йовка Николова, доц. Снежана Корудерлиева, доц. Соня Иванова, доц. Станислав Симеонов имаше нелеката задача да определи най-добрите от всички участници.
В научната надпревара при студентите призовите места заеха:
Първо място
К. Иванов, М. Михайлов, С. Динев, Т. Костадинов, ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ ПРИ ДЕТЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ
Второ място
Пл.Димитров, Ив.Павлов, Ив.Беловски, ЕЛЕКТРОНЕН ДИФЕРЕНЦИАЛЕН ТЕРМОСТАТ
Две трети места
Н. Карамихалев, Ем. Иванова, С. Турманова, КОМПЛЕКСИ НА ХИБРИДНИ СЪПОЛИМЕРИ
Д. Калинкова, С. Найденова, АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА БУРГАС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФПЧ10 ЗА ПЕРИОДА 2010- 2015 Г.
При докторантите и млади научни работници, разпределението на наградите е както следва:
Първо място
Св. Бошнакова, Ир. Марковска, ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ МАТЕРИАЛИ НА БАЗА НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ, УЯКЧЕНИ С WC, SiC и TiC
Второ място
М. Иванова, С. Корудерлиева, АЛУМООКСИДНИ ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ – СУРОВИНА ЗА КЕРАМИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Две трети места
Т. Райчева, Б. Богданов, Я. Христов, ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ФАЗОВИЯ СЪСТАВ И СТРУКТУРАТА НА ШИХТИ ОТ СИСТЕМАТА Bi-Sr-Ca-Cu-O
Ю. Джелил, Д. Николова, МОДЕРНО И СИГУРНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИОЕНЕРГИЙНИЯ ПОТЕНЦИАЛ С ПОМОЩТА НА ИНТЕГРИРАНИ РЕСУРСНО - ОСИГУРИТЕЛНИ ВЕРИГИ
pic_1.JPG pic_2.JPG pic_3.JPG

pic_4.jpg pic_5.jpg pic_6.jpg