НАУЧЕН КОЛОКВИУМ НА ЦНИЛ

Печат
На 19.05.2016 г. се проведе втория научен колоквиум, организиран от ЦНИЛ, на който бяха представени част от апаратите в Централната научноизследователска лаборатория. На представянето присъстваха ректора на университета – доц. д-р Магдалена Миткова, зам.- ректора по НИД – проф. д-р Валентин Ненов, зам. ректора по Международно сътрудничество – доц. д-р Сотир Сотиров, много преподаватели и студенти. Презентации на новопостъпилата апаратура направиха следните сътрудници в ЦНИЛ: Зиля Мустафа, Анифе Вели, Наталия Иванова и Радослава Николова.

Зиля Мустафа - Газов хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор - Agilent Technologies 7890A.
Основните анализи, които се извършват са:
Определяне съдържанието на:
• Метилови естери на мастни киселини в биодизел (БД);
• Остатъчен метанол в БД;
• Свободен и общ глицерол и на моно-, ди- и триглицериди в БД.
Други анализи:
• Състав на органични смеси;
• Качествен и количествен анализ на FAME в смеси с ДГ;
• Анализ на спиртни напитки;
• Анализ на етерични масла;
• Анализ на свежи цветове от етерични растения, промивни води и др. с HS
• Съдържание на органични примеси във води с HS;
• Остатъчен разтворител в растително масло и шрот с HS.

Анифе Вели - Газов хроматограф с тройноквадруполен масспектрометър - Thermo Scientific Trace 1300/TSQ 8000.
Газовият хроматограф, съчетан с мас спектрометър е най-често използвания аналитичен метод за качествен и количествен анализ на органични съединения в сложна матрица. Комбинацията от тези две мощни микроаналитични техники осигурява разделяне и структурна идентификация на всеки компонент в анализираната проба.
Възможност за анализиране на съединения в следови количества – от ppm до ppb.
Газовата хроматография съчетана с масспектрометрия намира приложение за:
• Идентифициране на непознати вещества по масата на съставящите ги молекули и техни фрагменти;
• Определяне на изотопното съдържание на елементите в компонента;
• Определяне структурата на веществата чрез изследване на тяхната фрагментация;
• Определяне количеството на компонента в анализирана проба.

Наталия Иванова - Високоефективен течен хроматограф - Thermo Scientific Dionex Ultimate 3000.
Приложението на апарата е за:
• анализ и пречистване на аминокиселини и пептиди;
• анализ и пречистване на въглехидрати;
• анализ и пречистване на липиди;
• анализ на храни:
    - Мастноразтворими витамини (A, D, E и K).
    - Водоразтворими витамини (В-комплекс витамини като B1, B2, B3, B6, фолиева киселина, пантотенова киселина, В12, Vitamin C).
    - Отпадъчни пестициди, като например Монокротофос.
    - Антиоксиданти като TBHQ, BHA и BHT.
    - Захари: глюкоза, фруктоза, малтоза и други захариди.
    - Холестерол и други стероли.
    - Бои и синтетични оцветители.
    - Микотоксини като например афлатоксини B1, B2, G1, G2, M1, M2 и охратоксин.
    - Аминокиселини.
    - Отпадъчни антибиотици.
    - Стероиди и флавоноиди.
    - Аспартам и други изкуствени подсладители.

Радослава Николова - Инфрачервен спектрофотометър с Фурие трансформация за работа в средната и близката инфрачервена област - Nicolet iS 50 FT IR.
Възможни са измервания в следните области:
• NIR (Near Infrared)– 10000-4000 cm -1
• MIR (Mid Infrared) – 4000-400 cm -1
От инфрачервения спектър може да се получи качествена и количествена информация.
• Идентификация на функционални групи присъстващи в изследваното съединение
• Идентификация на непознато съединение чрез сравняване на спектъра му с тези на познати съединения

pic_1.jpg pic_2.jpg pic_3.jpg

pic_4.jpg