Представиха в Бургас годишната оперативна програма за 2016 на Фонд научни изследвания

Печат
Годишната оперативна програма за 2016 г. и насоките за кандидатстване по обявените конкурси за Фундаментални научни изследвания и за научни изследвания на Млади учени бяха представени пред научната общност на 19 юли от 10ч. в Областна администрация Бургас. В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, председателят на Изпълнителния съвет на Фонда, проф. Георги Вайсилов запозна присъстващите с промените в новия правилник за работа на ФНИ и детайлно представи възможностите за кандидатстване по програмата. Дискусията постави акцент върху проблемите по оценката и сроковете за финансиране на проектните предложения, както и по критериите за избор на експерти оценители. На срещата присъстваха областният управител Вълчо Чолаков, доц. Севдалина Турманова - зам.-областен управител, проф. Галя Христозова - Ректор на БСУ, доц. Пенка Пеева - зам.-ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, декани на факултети, ръководители на катедри и университетски преподаватели от двата университета в Бургас. До края на месеца, председателят на Изпълнителния съвет на ФНИ проф. Вайсилов, ще представи документите по програмата пред академичната общност и на други градове на страната.
FNI-1.jpg FNI-2.jpg FNI-3.jpg