<-- NN -->

Международен форум „Социално-икономически предизвикателства в контекста на Международния ден на хората с увреждания”

Печат
В навечерието на Международния ден на хората с увреждания 3 декември в гр. Бургас се проведе Международен форум „Социално-икономически предизвикателства в контекста на Международния ден на хората с увреждания”. Организатор на форума бе Център за психологически изследвания с директор Иван Карагьозов. Във форума взеха участие български и международни презентатори на иновативни практики за интеграция на хората с увреждания.
В организацията и провеждането на събитието участваха студенти от четвърти курс специалност Социална педагогика в рамките на своята социално-педагогическа практика. Доц. д-р Румяна Папанчева, ръководител на катедра „Педагогика и методика на обучението” връчи на г-н Карагьозов плакет ”Партньор в практическото обучение на студенти педагози“ с благодарност за юбилейното десетгодишно сътрудничество между Университета и организацията.
От името на Университет „Проф. д-р Ас. Златаров” доц. д-р Елена Петкова представи изложение на тема „Обучение на студенти за работа с деца и младежи от уязвими групи“ в контекста на новия Закон за предучилищното и училищното образование.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011