<-- NN -->

ПОКАНА

Печат
ПОКАНА
за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“
на консорциум с координатор Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Във връзка с подготвяне на проектното предложение консорциум с коородинатор Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ набира КАНДИДАТИ ЗА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“
Може да участва всеки един заинтересован икономически оператор. Кандидатите ще бъдат оценявани по степента на покриване на следните критерии за подбор:
ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ:
I. брой публикации според SCOPUS или Web of Science /WoS/, в тематичната област на проекта „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ през последните 5 години (2011-2015);
II. брой договори за получено финансиране от кандидата от Европейския съвет за научни изследвания;
III. брой договори за финансиране по 7 РП и / или Хоризонт 2020, и/ или ръководство на работни пакети от тези програми, в които кандидатът е изпълнявал функции на координатор;
IV. брой патенти и/или заявки за патент, издадени/ регистрирани в чуждестранни и/ или международни патентни органи или организации;
V. брой иновативни предприятия в областта на проектното предложение (spin out, spin-off), в създаването на които участва кандидатът;
ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ:
I. брой партньорства на кандидата с други организации за научни изследвания;
II. процент на инвестициите в тематичната област на проекта „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ според справка за научноизследователската дейност на кандидата за 2011-2015 г. /съобразно броя на приключените финансови години/;
III. наличие на стратегия на кандидата за иновации, политика и правила относно интелектуалната собственост;
IV. брой участия на кандидата в договори за иновационни проекти (национални и европейски), осъществени съвместно с научноизследователски организации, през последните 5 години (2011- 2015)
Документи, удостоверяващи покриването на посочените критерии, ще се приемат в деловодството на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, ректорат, стая 116, или на адрес Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, бул. „Проф. Якимов“ № 1, гр. Бургас 8010, в срок до 30.11.2016 г.
Справки: електронна поща This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Асоциираните партньори ще бъдат избирани сред кандидатствалите в срок по тази открита обява без допълнителни условия.
Класирането на кандидатствалите ще бъде обявено публично. В публичната обява ще се посочат както поканените за подписване на декларация за партньорство със срок от най- майлко 5 /пет/ години, така и резервните кандидати.
При кандидатстване на община, на чиято територия ще се извършват проектни дейности, ще се очаква тя за представи като част от документите за кандидатстване писмо за подкрепа при реализацията на проекта.
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011