<-- NN -->

СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - ФОН, 2017

Печат
На 11.05.2017 във Факултета по обществени науки на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас се проведе лятната сесия на XII-та студентска конференция "Теория и практика на съвременното управление и педагогика".
В четирите секции: Педагогика, Стопанско управление и индустриален мениджмънт, Маркетинг и туризъм и Хуманитарни науки индивидуално и екипно студентите представиха 55 доклада като демонстрираха умения и компетенции в прилагането на изследователски методи в различни научни области.
Присъстващите на конференцията студенти взеха активно участие в дискусиите по проблемите на презентираните доклади.
Участие в конференцията взеха и студенти от Днепропетровски Университет - Украйна и от Университета в Йалова Туция /по програма Еразъм/, които съвместно със студенти от Университет Проф. д-р «Асен Златаров» разработиха и защитиха своите доклади.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011