<-- NN -->

СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ПОСЕТИХА ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА „КАРДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ“

Печат
На 28.11.2017 близо седемдесет студенти от специалности „Българска филология“ и „Български език и история“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, както и студенти от педагогическите специалности, участващи в проект НИХ-394 на Университета, посетиха, заедно с проф. дпн Маргарита Терзиева и гл.ас. д-р Марина Владева, постановката "Крадецът на праскови" - драматизация на ДМЦ Разград по едноименната повест на Емилиян Станев. Целта на посещението е полагане на класическия текст, изучаван по дисциплината Съвременна българска литература, в интердисциплинарен контекст, както и изграждане на способност за анализиране на произведението с оглед на филмовата и театралната му реализация.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011