Студенти от Факултеат по обществени науки посетиха Териториално статистическо бюро Югоизток, отдел „Статистически изследвания- Бургас”

Печат
На 18 май 2018 г. студенти от специалностите „Стопанско управление“, „Маркетин“, „Туризъм“ и „Индустриален мениджмънт“ при Факултет по обществени науки на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, посетиха ТСБ Югоизток, отдел „Статистически изследвания- Бургас”.
Посещението бе организирано от катедра „Икономика и управление“ във връзка с темата от учебния материал за Годишния финансов отчет /Годишен отчет за дейността на предприятията/ по дисциплината „Въведение в счетоводството“.
Цел на посещението бе подобряване на практическата подготовка на студентите и стимулиране на творческата им активност.
Главните експерти от ТСБ Югоизток, приемащи от предприятията от Бургас и региона и обработващи ГОД /годишни отчети за дейността/ изнесоха публична лекция. Студентите получиха информация за последните указания и нормативни изисквания към ГОД за 2017 г. и новостите спрямо 2016 г. Бе споделен ценен опит относно най-често допусканите грешки от фирмите, предаващи отчетите.
Различните формуляри за 2016 и 2017 г. бяха показани на студентите и бяха дадени кратки указания за попълването им. Всеки студент получи бланки, които допълнително може да разгледа и попълни например за хипотетично предприятие.
Студентите получиха информация относно информационната система Инфостат, дигиталната библиотека, инфографика и другите възможности, които предоставя сайта на НСИ.
Обсъдени бяха възможностите и за бъдещо сътрудничество между ТСБ Югоизток и Факултета по обществени науки при Университет Проф. д-р Ас. Златаров“ – например провеждането на подобни срещи да се превърне в традиция, провеждане на стаж на студентите в ТСБ и др.
Проведена бе кратка викторина, на която студентите се представиха много добре и получиха награди.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011