IX Студентска научна конференция – май 2014

На 15 май 2014 г. във Факултета по обществени науки се проведе майската сесия на IX Студентска научна конференция.
Съобразно тематиката на студентските разработки бяха обособени три секции: „Хуманитарни науки“, „Педагогика” и „Здравни грижи“.
В секция „Хуманитарни науки“ бяха изнесени 9 доклада на историческа, литературоведска и социологическа тематика. Техни автори са студенти от специалностите „Български език и история”, „Българска филология” и „Маркетинг” (бакалаври - от първи до четвърти курс). Научни ръководители на студентите са доц. Гита Йовчева и доц. Николай Атанасов (катедра „История и философия”), проф. Маргарита Терзиева, гл. ас. д-р Елица Дубарова, гл. ас. д-р Марина Владева и гл. ас. д-р Илиана Иванова (катедра „Български език и литература”). Бяха дискутирани въпроси от новата българска история, аспекти от творчеството на Христо Смирненски, Гео Милев, Атанас Далчев, Михаил Булгаков и Мигел де Сервантес; бяха представени резултати от социологически проучвания по актуални проблеми като студентската трудова заетост и финансовата грамотност на младите хора. Присъстващите станаха свидетели на оригинални изследователски подходи и оцениха високо уменията на авторите да представят и аргументират тезите си.
В секция „Педагогика” бяха представени 17 доклада под научното ръководство на 4 преподаватели от катедра „Педагогика и психология” - доц. Елена Дичева, доц. Надежда Калоянова, гл. ас. д-р Елена Петкова и гл. ас. д-р Марияна Тодорова; на 2 преподаватели от катедра „Методика на обучението” – доц. Радка Джендова и гл. ас. д-р Златка Димитрова, и на 1 преподавател от катедра „Здравни грижи”- гл. ас. д-р Детелин Костадинов. Във фокуса на студентските изследвания попаднаха актуални проблеми на Теория на възпитанието, Дидактика, Андрагогия, Специална педагогика, Предучилищна педагогика, Превантивна педагогика, Методика на обучението по музика и Методика на обучението по физическо възпитание. Комисия в състав гл. ас. д-р Елена Петкова, гл. ас. д-р Биляна Цонкова и гл. ас. д-р Марияна Тодорова определи най-добрите разработки по предварително установени и оповестени критерии.
В секция „Здравни грижи” участваха 6 студенти от спец. „Медицинска сестра” и 1 от специалност „Рехабилитатор”, с научни консултанти гл. ас. д-р Галина Терзиева, гл. ас. Златина Лечева, гл. ас. Катя Попова, гл. ас. Майя Атанасова и гл.ас. Златина Стоянова-Борисова, преподаватели от катедра „Здравни грижи” и от Медицински колеж. Сесията бе ръководена от Георги Ангелов, студент от II курс, специалност „Медицинска сестра”. Официален гост бе М. Николова - старша медицинска сестра на Хирургично отделение от Комплексен онкологичен център, Бургас. Изследванията, които студентите бяха направили под ръководството на своите научни консултанти, както и техните изводи и препоръки, предизвикаха силен интерес. Прави впечатление, че за всяка поредна научна студентска сесия студентите представят по-големи по обем изследвания, насочени към значими проблеми в областта на общественото здравеопазване.
Всички участници в конференцията проявиха сериозно отношение към подготовката си, демонстрираха задълбочени знания, както и умения да представят и да защитят тезата си. Качеството на разработките придаде действително научен облик на форума и за пореден път доказа високия потенциал на обучаваните във Факултета по обществени науки студенти. Изнесените и защитени доклади ще бъдат публикувани в специален сборник (на електронен носител) на конференцията.

Доц. Пенка Пеева, зам.-декан по НИД на ФОН

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011