Награда от Русенски университет "Ангел Кънчев"

Отново РУ "Ангел Кънчев" награждава наша студентка с грамота за участие в Студентско-докторантска научна сесия, проведена на 21.05.2014 г.
Елена Цанкова Христова
спец. ПНУП - магистър
Участва с доклад "Въздействие на компютърните технологии върху творческата активност на децата"
секция: хуманитаристика и психология
Научен ръководител: Доц. д-р Нели Колева

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011