X Студентска научна конференция – май 2015

На 14 май 2015 г. във Факултета по обществени науки се проведе майската сесия на Десетата студентска научна конференция.
Съобразно тематиката на студентските разработки бяха обособени четири секции: „Хуманитарни науки“, „Педагогика”, „Маркетинг и туризъм” и „Икономика, управление и индустриален мениджмънт”.
В секция „Хуманитарни науки“ бяха изнесени 11 доклада на историческа, литературоведска и социологическа тематика. Техни автори са студентите Теодора Куцарова, Женя Дичева, Диляна Мартинова, Андон Михайлов, Анелия Найденова, Шери Алиосман, Ани Михайлова, Мила Димова („Български език и история”), Кристиян Панайотов, Иванка Драгиева („Българска филология”) и Вероника Василева („Маркетинг”) Техни научни ръководители са доц. Гита Йовчева, доц. Димчо Момчилов и доц. Николай Атанасов (катедра „История и философия”), проф. Маргарита Терзиева, проф. Марияна Парзулова и гл.ас. д-р Марина Владева (катедра „Български език и литература”). Бяха дискутирани въпроси от областта на археологията, византийската история, новата българска история, литературоведски и езиковедски проблеми. Присъстващите станаха свидетели на оригинални изследователски подходи и оцениха високо уменията на авторите да представят и аргументират тезите си.
В секция „Икономика, управление и индустриален мениджмънт” се представиха разработки от областта на индустриалния мениджмънт и стопанското управление. Обект на изследване бяха предприятия от малкия и средния бизнес. Студентите Нора Колева, Стефан Петров и Димитър Димов (спец. Индустриален мениджмънт) показаха добри умения и способности в приложение на методите за стопански и технологичен анализ. Комисията беше в състав: проф. д-р Иван Димитров, доц. д-р Паличев, доц. д-р Й. Ташева, доц. д-р Н. Атанасов, гл. ас. д-р В. Бинева, гл. ас. д-р С. Транев, докторант Светлана Кметска. Защитата на докладите се проведе в две форми-индивидуално и екипно.
В секция „Маркетинг и туризъм” представиха свои изследвания пет екипа от специалност „Туризъм” под ръководството доц. Златина Караджова. Докладите засегнаха проблеми на аутсорсинга, особености на PR кампанията за малкия туристически бизнес, маркетингов микс на малкия туристически бизнес, франчайзинг в туризма, управление на човешките ресурси в малкия туристически бизнес:
Студентите Николина Атанасова и Кристина Димова от специалност Маркетинг, под научното ръководство на доц. Денчо Неделчев, разкриха интересни възможности за трансфер на маркетингови знания чрез стажантски задачи и прилагане на платени маркетингови услуги от студенти.
В секция „Педагогика” бяха представени представени 18 доклада, изготвени от 24 студенти и консултирани от 4 преподаватели от катедра „Педагогика и психология”, 2 преподаватели от катедра „Методика на обучението”, 1 преподавател от катедра „Славянски езици”, 1 преподавател от катедра „Електроника, електротехника и машинознание”.
Докладите засегнаха проблеми на възпитанието, съвременни образователни аспекти свързани с медийното и финансовото образование; предприемачеството, като алтернатива за развитие на детската личност, социално-психологическа тематика, ролята на играта за развитието на детето, технологията и методиката на обучението.
По време на научната сесия се проведе конкурс и се присъдиха награди в две направления: за иновативност в изследването и за екипност и продуктивност на изследването
За иновативност в изследването награда получи Сийка Николова, студентка от I курс, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”, с доклад на тема: „Предприемачеството – алтернатива за развитие на личността започващо от най-ранна възраст” с научен консултант гл. ас. д-р Марияна Тодорова.
За екипност и продуктивност бяха наградени Диляна Стоянова, Миглена Петрова, Милена Атанасова, Милен Енчев, студенти във II курс, специалност „Социална педагогика” с доклад на тема „Конфликтът между поколенията” с научен консултант доц. д-р Елена Дичева; Християна Димова, Кристина Шивачева от I курс, специалност „Предучилищна и начална училищна възраст” с доклад „Финансовата грамотност на децата от предучилищна възраст” с научен консултант гл. ас. д-р Марияна Тодорова Йорданка Василева, Теодора Джурова, Красимира Петрова от III курс, специалност „Предучилищна педагогика с чужд език” с доклад на тема „Влияние на музикалното възпитание върху цялостното развитие на децата”, научен консултант доц. д-р Радка Джендова.
Отличилите се получиха предметни награди, осигурени от Катедра „Педагогика и психология”.
Всички участници в конференцията проявиха сериозно отношение към подготовката си, демонстрираха задълбочени знания, както и умения да представят и да защитят тезата си. Качеството на разработките придаде действително научен облик на форума и за пореден път доказа високия потенциал на обучаваните във Факултета по обществени науки студенти. Изнесените и защитени доклади ще бъдат публикувани в специален сборник (на електронен носител) на конференцията.
Доц. Пенка Пеева, зам.-декан по НИД на ФОН

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011