Споразумение с Або Академи Университет в Турку, Финландия

 

Ректорът на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас доц. д-р Магдалена Миткова и деканът на Факултета по природни науки и инженерство на Або Академи Университет в Турку, Финландия проф. Тапио Салпи подписаха споразумение за сътрудничество.
Споразумението предвижда подкрепа на образованието и научните изследователски възможности на студентите и академичния състав на страните, както и възможности за обмяна на опит в областта на природните и инженерните науки.
В изпълнение на общи интереси, страните ще си сътрудничат в следните области:
Обмен на информация с цел да се гарантира учебният процес и научноизследователската дейност;
• Обмен на информация с цел да се гарантира учебният процес и научноизследователската дейност;
• Съвместно организиране на срещи, симпозиуми, семинари, работни срещи, конференции, ден за сътрудничество и други мероприятия;
• Съвместно развитие на академичните и научни изследвания и други проекти;
• Публикуване на съвместно проведени научни или научно-методологически изследвания (статии и презентации) в съвместни научни издания на страните;
• Сътрудничество в разработване и изпълнение на съвместни учебни програми (бакалавърска, магистърска и докторски програми за обучение);
• Съвместно обучение и научни изследвания на докторанти;
• Подкрепа за мобилността на студенти и академичен състав.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011