Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Дата на създаване на преписката: 08.07.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.08.2016 16:00
Уникален номер в РОП: 00972-2016-0002
Решение
Обявление 

Документи, свързани с откриване на процедура, промени, спиране, разяснения

1. Документация
2. Разяснения по чл. 180 от ЗОП - Публикувано на 20.07.2016 г., 13:53


Документи, свързани с разглеждане, оценка и класиране на оферти

1. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП - Публикувано на 28.07.2016 г., 15:15
2. Решение за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка - Публикувано на 03.08.2016 г., 11:46
3. Протоколи - Публикувано на 03.08.2016 г., 13:54
3. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 29.08.2016 г., 14:52
4. Договор - Публикувано на 29.08.2016 г., 14:55
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011