Доставка на ново компютърно оборудване за потребностите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на ново компютърно оборудване за потребностите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров": обособена позиция № 1 „Преносими компютри“, обособена позиция № 2 „Настолни компютри“, обособена позиция № 3 „Мултифункционални устройства и лазерни принтери“, обособена позиция № 4 „Мултимедийни проектори”

Публикувано на 07.10.2016г., 15:26

Документи

Обява
Техническа спецификация
Образци
Проект на договор

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 193 от Закона за обществените поръчки - Публикувано на 17.10.2016 г., 16:21