Осъществяване на мерки за енергийна ефективност на сградата на "Факултет по обществено здраве и здравни грижи"

Печат

Публично състезание "Осъществяване на мерки за енергийна ефективност на сградата на "Факултет по обществено здраве и здравни грижи" към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Уникален номер в РОП: 00972-2016-0003

Публикувано на 29.12.2016 г., 11:50

Документи

1. Документация - Публикувано на 29.12.2016 г., 11:50
2. Образци - Публикувано на 29.12.2016 г., 11:50
3. Решение - Публикувано на 29.12.2016 г., 11:50
4. Обявление - Публикувано на 29.12.2016 г., 11:50
5. Договор-проект - Публикувано на 29.12.2016 г., 11:50
6. Спецификация на материалите - Публикувано на 29.12.2016 г., 11:50
7. Образец Количествено-стойностна сметка - Публикувано на 29.12.2016 г., 11:50
8. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Публикувано на 29.12.2016 г., 11:50
9. Обяснителна записка - Публикувано на 29.12.2016г., 14:33
10. Архитектура 1 - Публикувано на 29.12.2016 г., 14:37
11. Архитектура 2 - Публикувано на 29.12.2016 г., 14:42
12. Архитектура 3 - Публикувано на 29.12.2016 г., 14:46
13. Технически проект - част ЕЕТ - Публикувано на 29.12.2016 г., 16:21
14. Технически проект - част План за безопасност - Публикувано на 29.12.2016 г., 16:46
15. Технически проект - част ВК - Публикувано на 29.12.2016 г., 16:46
16. Технически проект - част ПУСО - Публикувано на 29.12.2016г., 16:47
17. Технически проект - част ЕЛ - Публикувано на 29.12.2016 г., 16:47
18. Технически проект - доклад за обследване на енергийна ефективност - Публикувано на 29.12.2016 г., 16:47
19. Технически проект - резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на сграда - Публикувано на 29.12.2016 г., 16:48
20. Технически проект - комплексен доклад - Публикувано на 29.12.2016 г., 16:48
21. Технически проект - Сертификат за енергийните характеристики - Публикувано на 29.12.2016 г., 16:48
22. Технически проект- разрешение за строеж - Публикувано на 29.12.2016 г., 16:49
23. Технически проект - доклад за оценка на съответствие - част Енергийна ефективност - Публикувано на 29.12.2016 г., 17:19
24. Технически проект - част Конструктивна - становище - Публикувано на 29.12.2016 г., 17:19
25. Технчески проект- част ОВК - Публикувано на 30.12.2016 г., 10:04
26. Технически проект- част ПБ - Публикувано на 30.12.2016 г., 10:04
27. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Публикувано на 30.12.2018 г., 13:13
28. Папка Отопление 1 - Публикувано на 30.12.2016 г., 14:53
29. Папка Отопление 2 - Публикувано на 30.12.2016 г., 14:53
30. Папка Отопление 3 - Публикувано на 30.12.2016 г., 14:53
31. Папка ПП - Публикувано на 30.12.2016г., 15:14
32. Разясниния изх. № 89/13.01.2017 г. - Публикувано на 13.01.2017 г., 10:42
33. Разясниния изх. № 181/18.01.2017 г. - Публикувано на 18.01.2017 г., 10:58
34. Разясниния изх. № 263/20.01.2017 г. - Публикувано на 20.01.2016 г., 15:31
35. Разяснения изх. № 323/23.01.2017 г. - Публикувано на 24.01.2017 г., 15:30
1. Прокотол с изх. № 1744/12.04.2017 г.Публикуввано на 12.04.2017 г., 13:53
2. Доклад с изх. № 1745/12.04.2017 г. - Публикувано на 12.04.2017 г., 13:53
3. Решение № РД-133/12.04.2017 г. - Публикувано на 12.04.2017 г., 13:54
4. Договор 329/05.05.2017 г. - Публикувано на 05.05.2017 г., 10:47
5. Обявление за възложена поръчка
6. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)