Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Дата на създаване на преписката: 05.07.2017 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.08.2017 г., 16:30
Уникален номер в РОП: 00972-2017-0001
Решение
Обявление 
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

 Документи, свързани с откриване на процедура, промени, спиране, разяснения

1. Документация - Публикувано на 05.07.2017 г., 17:01

Документи, свързани с разглеждане, оценка и класиране на оферти

1. Протокол - Публикувано на 08.08.2017 г., 15:38
2. Решение за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка
- Публикувано на 08.08.2017 г., 15:45
3. Доклад с изх. № 2969/08.08.2017 г. - Публикувано на 08.08.2017 г., 15:45
4. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 07.09.2017 г., 15:18
5. Договор - Публикувано на 08.09.2017 г., 14:11
6. Обявление за приключване на договор за общ. поръчка - Публикувано на 14.04.2020 г., 10:15
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011