Доставка и монтаж на обзавеждане на учебни зали и кабинети във "Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина" при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане на учебни зали и кабинети във "Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина" при Университет "Проф. д-р Асен Златаров""

Дата на създаване на преписката: 17.11.2017 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.12.2017 г., 16:30
Уникален номер в РОП: 00972-2017-0002

Удължен срок за подаване на оферти или заявления за участие - до 04.01.2018 г., 16:30 ч.

Електронна преписка

Решение за откриване на процедура - Публикувано на 20.11.2017 г., 08:36
Обявление - Публикувано на 20.11.2017 г., 08:37
чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП вр. чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Документация за участие - Публикувано на 20.11.2017 г., 12:38
Приложения за попълване - Публикувано на 20.11.2017 г., 12:21
Приложение към предложение за изпълнение /Приложение № 11/ - Публикувано на 20.11.2017 г., 12:25
Приложение към ценово предложение - Публикувано на 20.11.2017 г., 08:38
Техническа документация - Публикувано на 20.11.2017 г., 08:39
Техническа спецификация - Публикувано на 20.11.2017 г., 08:39
Проект на договор - Публикувано на 20.11.2017 г., 13:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Публикувано на 27.11.2017 г., 11:58
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти
Разяснение с изх. № 4350/13.12.2017 г. - Публикувано на 13.12.2017 г., 14:22
Разяснение с изх № 4457/19.12.2017 г. - Публикувано на 19.12.2017 г., 14:26
Съобщение относно отваряне на ценови предложения - Публикувано на 06.01.2018 г., 07:45
Протокол 1 - Публикувано на 29.01.2018 г., 12:44
Протокол 2 - Публикувано на 07.02.2018 г., 13:48
Протокол 3 - Публикувано на 14.02.2018 г., 15:48
Протокол 4 - Публикувано на 20.02.2018 г., 15:10
Доклад № 1018/19.02.2018 г. - Публикувано на 20.02.2018 г., 15:10
Решение № РД-29/19.02.2018 г. - Публикувано на 20.02.2018 г.,15:11
Решение № РД-66/23.03.2018 г. - Публикувано на 23.03.2018 г.,09:37
Договор № 293/12.04.2018 г. - Публикувано на 18.04.2018 г., 15:12
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 08.04.2020 г., 12:41
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Публикувано на 08.04.2020 г., 12:42
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011