Доставка на медицинско оборудване, учебни пособия и медицинско обзавеждане, разпределени в 4 обособени позиции

Печат

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване, учебни пособия и медицинско обзавеждане, разпределени в 4 обособени позиции“

Дата на създаване на преписката: 16.08.2018 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.09.2018 г-, 16:30
Публикувано на 16.08.2018 г., 14:10
Уникален номер в РОП: 00972-2018-0002

Документи

Решение за откриване на процедура - Публикувано на 16.08.2018 г., 14:12
Обявление - Публикувано на 16.08.2018 г., 14:12
Опис на представените документи, които съдържа офертата на участника - Публикувано на 16.08.2018 г., 14:13
Техническо предложение - Публикувано на 16.08.2018 г., 14:13
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Публикувано на 16.08.2018 г., 14:14
Декларация за срок на валидност на офертата - Публикувано на 16.08.2018 г., 14:14
Ценово предложение - Публикувано на 16.08.2018 г., 14:15
Документация - Публикувано на 16.08.2018 г., 14:15
Технически спецификации - Публикувано на 16.08.2018 г., 14:16
Проект на договор - Публикувано на 16.08.2018 г., 14:16
espd-request - еЕЕДОП.PDF файл - Публикувано на 16.08.2018 г., 14:17
espd-request - еЕЕДОП.XML Document - Публикувано на 16.08.2018 г., 14:17
 Протокол - Публикувано на 15.11.2018 г., 16:12
 Доклад - Публикувано на 15.11.2018 г., 16:13
 Решение по обособена позиция 1
- Публикувано на 15.11.2018 г., 13:14
 Решение по обособена позиция 2
- Публикувано на 15.11.2018 г., 13:15
 Решение по обособена позиция 3
- Публикувано на 15.11.2018 г., 13:16
 Решение по обособена позиция 3
- Публикувано на 15.11.2018 г., 13:17
 Решение РД-275-1/04.12.2018 г. за избор на изпълнител - Публикувано на 05.12.2018 г., 15:49
 Договор - обособена позиция 1 - Публикувано на 03.12.2018 г., 16:20
 Договор - обособена позиция 2 - Публикувано на 03.12.2018 г., 16:28
 Договор - обособена позиция 4 - Публикувано на 03.12.2018 г., 16:34
 Договор - обособена позиция 3 - Публикувано на 19.12.2018 г., 13:26
 Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 21.12.2018 г., 10:42
 Обявление за приключване на договор № 627 от 3.12.2018 г. - Публикувано на 19.03.2019 г., 13:49
 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Публикувано на 19.03.2019 г., 13:51
 Обявление за приключване на договор № 626 от 3.12.2018 г. - Публикувано на 19.03.2019 г., 13:54
 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Публикувано на 19.03.2019 г., 13:55
 Обявление за приключване на договор - Публикувано на 30.06.2020 г., 16:29