Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“

Дата на създаване на преписката: 21.08.2018 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.09.2018 г., 16:30
Публикувано на 21.08.2018 г., 11:12
Уникален номер в РОП: 00972-2018-0003

Документи

Решение за откриване на процедура - Публикувано на 21.08.2018 г., 11:12
Обявление - Публикувано на 21.08.2018 г., 11:12
Опис на представените документи, които съдържа офертата на участника - Публикувано на 21.08.2018 г., 11:12
Техническо предложение - Публикувано на 21.08.2018 г., 11:12
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Публикувано на 21.08.2018 г., 11:12
Декларация за срок на валидност на офертата - Публикувано на 21.08.2018 г., 11:12
Декларация по чл.39, ал. 3, точка 1, б. «д» от ППЗОП - Публикувано на 21.08.2018 г., 11:12
Списък на основните дейности, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, Декларация - списък на техническите средства и съоръжения, с които разполага участникът за изпълнението на обществената поръчка - Публикувано на 21.08.2018 г., 11:12
Ценово предложение - Публикувано на 21.08.2018 г., 11:12
Документация - Публикувано на 21.08.2018 г., 11:12
Технически спецификации - Публикувано на 21.08.2018 г., 11:12
Проект на договор - Публикувано на 21.08.2018 г., 11:12
еЕЕДОП.PDF файл - Публикувано на 21.08.2018 г., 11:12
еЕЕДОП.XML Document - Публикувано на 21.08.2018 г., 11:12
Протокол - Публикувано на 28.09.2018 г., 19:35
Решение - Публикувано на 28.09.2018 г., 19:34
Доклад 3443/23.10.2018 г. - Публикувано на 25.10.2018 г., 10:51
Решение РД-224/23.10.2018 г. - Публикувано на 25.10.2018 г., 10:52
Договор № 595/12.11.2018 г. - Публикувано на 13.11.2018 г., 15:09
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 16.11.2018 г., 13:22