Доставка на двупроцесорен сървър за виртуализация за потребностите на "ЛМХ" при Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на двупроцесорен сървър за виртуализация за потребностите на "ЛМХ" при Университет “Проф. д-р Асен Златаров”“

Публикувано на 31.08.2018 г., 15:14

Документи

 Обява - Публикувана на 31.08.2018 г., 15:28
 Информация за публикувана в профила на купувача обява за общ. поръчка на стойност по чл. 20, ал.2 от ЗОП - Публикувана на 31.08.2018 г., 15:29
 Образци - Публикувано на 31.08.2018 г., 15:29
 Техническа спецификация - Публикувана на 31.08.2018 г., 15:30
 Договор-проект - Публикуван на 31.08.2018 г., 15:32
 Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на 10.09.2018 г., 16:04
 Протокол - Публикуван на 14.09.2018 г., 14:40
 Договор - Публикувано на 04.10.2018 г., 08:49
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011