Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото"

Печат

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)”

Публикувано на 17.06.2019 г., 14:32
Уникален номер в регистъра на АОП: 00972-2019-0004

Документи

 Информация за процедурата, данни за възложителя, лица за контакти
 Решение - Публикувано на 17.06.2019 г., 14:35
 Обявление - Публикувано на 17.06.2019 г., 14:36
 Документация - Публикувано на 18.06.2019 г., 14:57
 Техническо задание за проектиране - Публикувано на 18.06.2019 г., 15:00
 Приложение № 8 Методика за оценка - Публикувано на 18.06.2019 г., 15:03
 Приложения за попълване - Публикувано на 18.06.2019 г., 15:03
 Проектодоговор - Публикувано на 18.06.2019 г., 15:04
 ЕЕДОП в PDF - Публикувано на 18.06.2019 г., 15:07
 ЕЕДОП в XML - Публикувано на 18.06.2019 г., 15:07
 Разяснение с изх. №2500/28.06.2019 г. - Публикувано на 28.06.2019 г., 13:45
 Протокол № 1 от работата на комисията - Публикувано на 26.07.2019 г., 16:38
 Протокол № 2 - Публикувано на 09.08.2019 г., 15:00
 Доклад - Публикувано на 09.08.2019 г., 15:01
 Решение за избор на изпълнител - Публикувано на 09.08.2019 г., 15:01
 Договор - Публикувано на 03.09.2019 г., 10:01
 Приложение към договора - Публикувано на 03.09.2019 г., 10:01
 Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 04.10.2019 г., 13:24

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011