Доставка на оборудване и нематериални активи за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) по обособени позиции

Печат

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „“Доставка на оборудване и нематериални активи за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Прототипната лаборатория; Обособена позиция № 2 Общо техническо оборудване; Обособена позиция № 3 Сървърни системи и оборудване; Обособена Позиция № 4 Стационарни, подвижни и мобилни компютърни системи и оборудване; Обособена позиция № 5 Специализирани инструменти

Публикувано на 07.10.2019 г., 11:39
Уникален номер в регистъра на АОП: 00972-2019-0006

Документи

Информация за процедурата, данни за възложителя, лица за контакти
Решение - Публикувано на 07.10.2019 г., 13:44
Обявление - Публикувано на 07.10.2019 г., 13:45
Документация - Публикувано на 09.10.2019 г., 17:24
Приложения за попълване - Публикувано на 09.10.2019 г., 17:27
Приложение 1 - Техническа спецификация - Публикувано на 09.10.2019 г., 17:31
Приложение 3 - ОП 1 - Публикувано на 09.10.2019 г., 17:34
Приложение 3 - ОП 2 - Публикувано на 09.10.2019 г., 17:35
Приложение 3 - ОП 3 - Публикувано на 09.10.2019 г., 17:35
Приложение 3 - ОП 4 - Публикувано на 09.10.2019 г., 17:36
Приложение 3 - ОП 5 - Публикувано на 09.10.2019 г., 17:36
Проектодоговор - Публикувано на 09.10.2019 г., 17:38
ЕЕДОП в PDF - Публикувано на 09.10.2019 г., 17:39
ЕЕДОП в XML - Публикувано на 09.10.2019 г., 17:40
Съобщение за публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Публикувано на 24.10.2019 г., 14:21
Разяснение 1 - Публикувано на 28.10.209 г., 16:19
Разяснение 2 - Публикувано на 07.11.209 г., 16:43
Разяснение 3 - Публикувано на 18.11.2019 г., 16:24
Разяснение 4 - Публикувано на 19.11.2019 г., 15:47
Решение за удължаване на срока по оп 1 - Публикувано на 06.12.2019 г., 12:09
Протокол 1 - Публикувано на 13.12.2019 г., 11:20
Решение за прекратяване на процедураПубликувано на 18.12.2019 г., 15:12
Обявление за невъзлагане по оп 1 - Публикувано на 08.01.2020 г., 09:59
Протокол 2 - Публикувано на 04.02.2020 г., 16:23
Доклад - Публикувано на 04.02.2020 г., 16:24
Решение за избор на изпълнител - Публикувано на 04.02.2020 г., 16:26
Договор и приложения - обособена позиция 2 - Публикувано на 02.04.2020 г., 13:32
Договор и приложения - обособена позиция 3 - Публикувано на 02.04.2020 г., 13:33
Договор и приложения - обособена позиция 5 - Публикувано на 02.04.2020 г., 13:33
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 02.04.2020 г., 13:35
Договор - обособена позиция 4 - Публикувано на 28.04.2020 г., 12:48
Техническо предложение - оп 4 - Публикувано на 28.04.2020 г., 12:48
Ценово предложение - оп 4 - Публикувано на 28.04.2020 г., 12:49
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 28.04.2020 г., 12:49
Анекс - оп 4 - Публикувано на 13.05.2020 г., 15:28
Обявление за изменение - оп 4 - Публикувано на 13.05.2020 г., 15:29
Обявление за приключване на договор - оп 4 - Публикувано на 22.06.2020 г., 16:29

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011