Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намиращи се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-гр. Бургас, за нуждите на проект №BG05M2OP00

Печат

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намиращи се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-гр. Бургас, за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)““

Публикувано на 28.10.2019 г., 16:24
Уникален номер в регистъра на АОП: 00972-2019-0007

Документи

 Информация за процедурата, данни за възложителя, лица за контакти
 Решение - Публикувано на 28.10.2019 г., 16:31
 Обявление - Публикувано на 28.10.2019 г., 16:32
 Документация - Публикувано на 30.10.2019 г., 15:01
 Приложения за попълване - Публикувано на 30.10.2019 г., 14:54
 Приложение 1 - Конструктивно становище - Публикувано на 30.10.2019 г., 14:39
 Приложение 1 - Част Архитектура - Публикувано на 30.10.2019 г., 14:41
 Приложение 1 - Част ВиК - Публикувано на 30.10.2019 г., 14:41
 Приложение 1 - Част Електрическа - Публикувано на 30.10.2019 г., 14:43
 Приложение 1 - Част ОВКХТТГ - Публикувано на 30.10.2019 г., 14:45
 Приложение 1 - Част Пожарна безопасност - Публикувано на 30.10.2019 г., 14:47
 Приложение 1 - Част ПБЗ - Публикувано на 30.10.2019 г., 14:49
 Приложение 1 - Част ПУСО - Публикувано на 30.10.2019 г., 14:50
 Приложение КС - Публикувано на 30.10.2019 г., 14:52
 Проектодоговор - Публикувано на 30.10.2019 г., 14:56
 ЕЕДОП в PDF- Публикувано на 30.10.2019 г., 15:03
 ЕЕДОП в XML- Публикувано на 30.10.2019 г., 15:03
 Протокол 1 - Публикувано на 10.01.2020 г., 14:51
 Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценови оферти - Публикувано на 12.02.2020 г., 14:30
 Доклад - Публикувано на 02.03.2020 г., 14:04
 Протокол 2 - Публикувано на 02.03.2020 г., 14:04
 Решение за избор на изпълнител - Публикувано на 02.03.2020 г., 14:05
 Договор - Публикувано на 13.05.2020 г., 15:21
 Техническо предложение - Публикувано на 13.05.2020 г., 15:21
 Ценово предложение - Публикувано на 13.05.2020 г., 15:22
 Обявление за възложена обществена поръчка - Публикувано на 13.05.2020 г., 15:22
 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Публикувано на 11.10.2021 г., 13:24
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011