Упражняване на строителен надзор по време на строителството - за строежа в гр. Бургас за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)”

Печат

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството - за строежа в гр. Бургас за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)”

Публикувано на 11.11.2019 г., 11:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00972-2019-0008

Документи

Информация за процедурата, данни за възложителя, лица за контакти
Решение - Публикувано на 11.11.2019 г., 11:07
Обявление - Публикувано на 11.11.2019 г., 11:08
Документация - Публикувано на 13.11.2019 г., 16:17
Приложения за попълване - Публикувано на 13.11.2019 г., 16:17
Техническа спецификация - Публикувано на 13.11.2019 г., 18:03
Техническа документация Част: Конструктивно становище - Публикувано на 13.11.2019 г., 16:18
Техническа документация Част: Архитектура - Публикувано на 13.11.2019 г., 16:18
Техническа документация Част: ВиК - Публикувано на 13.11.2019 г., 16:19
Техническа документация Част: Електрическа - Публикувано на 13.11.2019 г., 16:19
Техническа документация Част: ОВКХТТГ - Публикувано на 13.11.2019 г., 16:20
Техническа документация Част: Пожарна безопасност - Публикувано на 13.11.2019 г., 16:21
Техническа документация Част: ПБЗ - Публикувано на 13.11.2019 г., 16:21
Техническа документация Част: ПУСО - Публикувано на 13.11.2019 г., 16:22
Приложение КС - Публикувано на 13.11.2019 г., 16:22
Проектодоговор - Публикувано на 13.11.2019 г., 16:23
ЕЕДОП в PDF - Публикувано на 13.11.2019 г., 16:23
ЕЕДОП в XML - Публикувано на 13.11.2019 г., 16:24
Протокол 1 - Публикувано на 12.02.2020 г., 14:35
Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценови оферти - Публикувано на 04.03.2020 г., 14:45
Протокол 2 - Публикувано на 18.03.2020 г., 16:25
Протокол 3 - Публикувано на 18.03.2020 г., 16:25
Доклад - Публикувано на 18.03.2020 г., 16:27
Решение за избор на изпълнител - Публикувано на 18.03.2020 г., 16:28
Техническо и ценово предложение - Публикувано на 15.04.2020 г., 12:20
Договор - Публикувано на 15.04.2020 г., 12:20
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 15.04.2020 г., 12:21
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011