Отпечатване на ваучери за храна за персонала на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Печат

Публично състезание, с предмет: “Отпечатване на ваучери за храна за персонала на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“

Публикувано на 13.03.2020 г., 12:30
Уникален номер в регистъра на АОП: 00972-2020-0002

Документи

 Решение - Публикувано на 13.03.2020 г., 15:01
 Обявление - Публикувано на 13.03.2020 г., 15:01
 Документация - Публикувано на 13.03.2020 г., 12:31
 Техническа спецификация - Публикувано на 13.03.2020 г., 12:32
 Приложение1 - Опис на документите - Публикувано на 13.03.2020 г., 12:57
 Приложение2 - Заявление за участие - Публикувано на 13.03.2020 г., 12:57
 Приложение 4 - Предложение за изпълнение на поръчката - Публикувано на 13.03.2020 г., 12:58
 Приложение 5 - Ценово предложение - Публикувано на 13.03.2020 г., 12:59
 Приложение 6 - Декларация по чл. 102 ЗОП - Публикувано на 13.03.2020 г., 12:59
 Приложение 7 - Банкова гаранция - Публикувано на 13.03.2020 г., 13:00
 Приложение 8 - Проект-договор - Публикувано на 13.03.2020 г., 13:00
 Приложение 9 - по чл. 6, ал. 2 Закона за мерките срещу изпирането на пари - Публикувано на 13.03.2020 г., 13:00
 Методика за оценка на офертата - Публикувано на 13.03.2020 г., 13:01
 ЕЕДОП-PDF, DOCX - Публикувано на 13.03.2020 г., 12:38
 Протокол 1 - Публикувано на 23.04.2020 г., 12:28
 Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценови оферти - Публикувано на 23.04.2020 г., 12:29
 Протокол 2 - Публикувано на 04.05.2020 г., 11:17
 Протокол 3 - Публикувано на 13.05.2020 г., 14:02
 Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка - Публикувано на 13.05.2020 г., 14:03
 Доклад - Публикувано на 14.05.2020 г., 11:49
 Договор - Публикувано на 10.06.2020 г., 11:26
 Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 10.06.2020 г., 11:26
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011