Доставка на двупроцесорен сървър за виртуализация за потребностите на Лаборатория по математична химия при Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас

Печат

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на двупроцесорен сървър за виртуализация за потребностите на Лаборатория по математична химия при Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас"

Публикувано на 01.06.2020 г., 10:44

Документи

 Обява - Публикувано на 01.06.2020 г., 10:56
 Информация за публикувана в профила на купувача обява за общ. поръчка на стойност по чл. 20, ал.2 от ЗОП - Публикувано на 01.06.2020 г., 10:57
 Документация - Публикувано на 01.06.2020 г., 11:01
 Технически спецификации - Публикувано на 01.06.2020 г., 11:02
 Протокол - Публикувано на 19.06.2020 г.,14:54
 Договор за възлагане на обществена поръчка - Публикувано на 04.08.2020 г., 08:37
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011