Профил на купувача

Печат
Laboratory equipment for the purposes and functioning of the scientific laboratories of the BLUE GROWTH Research centre at “Prof. D-r Asen Zlatarov” University of Burgas

CB005.3.12.001 - LP – Supply 3

Публикувано на 14.09.2021 г., 11:43

“Laboratory furniture for the purposes and functioning of the scientific laboratories of the BLUE GROWTH Research centre at “Prof. D-r Asen Zlatarov” University of Burgas

CB005.3.12.001 - LP – Supply 2

Публикувано на 06.07.2021 г., 15:22

“Engineering (investment technical design and supervision, construction works) for refurbishment of the premises of: Water pollution monitoring lab, Aquatic ecosystem lab, Aquaculture and biotechnology lab at the existing buildings of “Prof. D-r Asen Zlatarov” University of Burgas

CB005.3.12.001 - LP – Works 1

Публикувано на 22.06.2021 г., 12:10

Електронни обществени поръчки
(след 01.06.2020 г.)
https://app.eop.bg/buyer/25573
“Engineering (investment technical design and supervision, construction works) for refurbishment of the premises of: Water pollution monitoring lab, Aquatic ecosystem lab, Aquaculture and biotechnology lab at the existing buildings of “Prof. D-r Asen Zlatarov” University of Burgas

CB005.3.12.001 - LP – Works 1

Публикувано на 21.01.2021 г., 11:35

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" участва в открита процедура по съвместно възлагане: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, която е публикувана на профила на купувача на възложителя СУ "Св. Климент Охридски" на адрес: https://app.eop.bg/today/90619.

Публикувано на 15.12.2020 г., 08:12

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на двупроцесорен сървър за виртуализация за потребностите на Лаборатория по математична химия при Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас"

Публикувано на 01.06.2020 г., 10:44

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ОТПЕЧАТВАНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА ПЕРСОНАЛА НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” - БУРГАС”

Публикувано на 23.04.2020 г., 12:30

Публично състезание, с предмет: “Отпечатване на ваучери за храна за персонала на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“

Публикувано на 13.03.2020 г., 12:30

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството - за строежа в гр. Бургас за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)”

Публикувано на 04.03.2020 г., 14:48

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: “Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намиращи се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-гр. Бургас, за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

Публикувано на 12.02.2020 г., 14:26

Публично състезание, с предмет: “Отпечатване на ваучери за храна за персонала на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“

Публикувано на 27.01.2020 г., 21:51

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: “Доставка на оборудване и нематериални активи за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Прототипната лаборатория; Обособена позиция № 2 Общо техническо оборудване; Обособена позиция № 3 Сървърни системи и оборудване; Обособена Позиция № 4 Стационарни, подвижни и мобилни компютърни системи и оборудване; Обособена позиция № 5 Специализирани инструменти“

Публикувано на 06.01.2020 г., 11:23

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за удължаване на срока за подаване на оферти относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и нематериални активи за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Прототипната лаборатория; Обособена позиция № 2 Общо техническо оборудване; Обособена позиция № 3 Сървърни системи и оборудване; Обособена Позиция № 4 Стационарни, подвижни и мобилни компютърни системи и оборудване; Обособена позиция № 5 Специализирани инструменти“

Публикувано на 04.12.2019 г., 14:47

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за изпълнение на енергоефективни мерки на сградата на Колеж по туризъм в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас“

Публикувано на 15.11.2019 г., 11:51

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството - за строежа в гр. Бургас за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)”

Публикувано на 11.11.2019 г., 11:00

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намиращи се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-гр. Бургас, за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)““

Публикувано на 28.10.2019 г., 16:25

Съобщение за публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, относно обществена поръчка с предмет: “Доставка на оборудване и нематериални активи за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Прототипната лаборатория; Обособена позиция № 2 Общо техническо оборудване; Обособена позиция № 3 Сървърни системи и оборудване; Обособена Позиция № 4 Стационарни, подвижни и мобилни компютърни системи и оборудване; Обособена позиция № 5 Специализирани инструменти

Публикувано на 24.10.2019 г., 14:19

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на офис оборудване и специализирано лабораторно оборудване“

Публикувано на 21.10.2019 г., 14:14

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „“Доставка на оборудване и нематериални активи за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Прототипната лаборатория; Обособена позиция № 2 Общо техническо оборудване; Обособена позиция № 3 Сървърни системи и оборудване; Обособена Позиция № 4 Стационарни, подвижни и мобилни компютърни системи и оборудване; Обособена позиция № 5 Специализирани инструменти

Публикувано на 07.10.2019 г., 11:39

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Ремонт и реконструкция на вътрешната отоплителна инсталация и абонатна стнация в Органичен корпус на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“"

Публикувано на 20.09.2019 г., 10:02

Публично състезание с предмет: „„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за изпълнение на енергоефективни мерки на сградата на Колеж по туризъм в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“- Бургас“

Публикувано на 10.09.2019 г., 11:47

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на компютърно оборудване за научно-изследователски проекти за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“

Публикувано на 02.09.2019 г., 14:45

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)”

Публикувано на 01.08.2019 г., 15:36

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет: „Доставка и инсталиране на оборудване и обучение по Проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за потребностите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” по 5 обособени позиции“

Публикувано на 16.07.2019 г., 09:07

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на аналитична апаратура за потребностите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Публикувано на 03.07.2019 г., 12:58

Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на 17.07.2019 г., 16:38

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)”

Публикувано на 17.06.2019 г., 14:32

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за потребностите на Университет "Проф. д-р. Асен Златаров"“

Публикувано на 24.04.2019 г., 15:17

Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на 15.05.2019 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на оборудване и обучение по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изграждане и развитие на Център по компетентност “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.“

Публикувано на 18.04.2019 г., 10:16

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Публикувано на 14.01.2019 г., 14:23

Доставка на топлинна енергия и топла вода за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Публикувано на 14.01.2019 г., 14:23

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на уреди за контрол и изследване за потребностите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“"

Публикувано на 19.11.2018 г., 15:29

Публично състезание с предмет: „Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за потребностите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров““

Публикувано на 29.10.2018 г., 12:42

СЪОБЩЕНИЕ
Относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и до държави-членки на Европейския съюз за нуждите на проект: „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе), ДБФП №BG05M2OP001-1.001-0004-C01“ по 2 обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания до държави-членки на Европейския съюз.
Обособена позиция №2: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в границите на Република България.

Горепосочената обществена поръчка е публикувана след подписано, на основание чл.8 от ЗОП споразумение за съвместно възлагане, като цялото електронно досие на обществената поръчка се съдържа в профила на купувача на Възложителя СУ „Св. Климент Охридски“.
Публикувано на 22.10.2018 г.
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на 4 броя мултимедийни проектора за обзавеждане на сградата за "Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина" при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“

Публикувано на 12.09.2018 г., 13:40

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на двупроцесорен сървър за виртуализация за потребностите на "ЛМХ" при Университет “Проф. д-р Асен Златаров”“

Публикувано на 31.08.2018 г., 15:14

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“

Публикувано на 21.08.2018 г., 11:12

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване, учебни пособия и медицинско обзавеждане, разпределени в 4 обособени позиции“

Публикувано на 16.08.2018 г., 14:10

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на шейкър, настолен автоклав и центрофуги за потребностите на НИС при Университет “Проф. д-р Асен Златаров”"

Публикувано на 03.07.2018 г., 15:46

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на термостат за изгаряне на проби за потребностите на НИС при Университет “Проф. д-р Асен Златаров”"

Публикувано на 12.06.2018 г., 13:42

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на канцеларски материали за потребностите на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”"

Публикувано на 17.05.2018 г., 15:17

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на консумативи за компютърна техника и компютърни принадлежности за потребностите на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”"

Публикувано на 14.05.2018 г., 13:23

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на канцеларски материали за потребностите на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”"

Публикувано на 02.05.2018 г., 13:35

Публично състезание с предмет: Отпечатване на ваучери зо храна за персонала на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Дата на създаване на преписката: 21.02.2018 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.03.2018, 16:30
Публикувано на 21.02.2018 г.,13:48

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане на учебни зали и кабинети във "Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина" при Университет "Проф. д-р Асен Златаров""

Дата на създаване на преписката: 17.11.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.12.2017 16:30
Публикувано на 20.11.2017 г., 08:38

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на 27.11.2017 г., 16:00
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.01.2018 г., 16:30

Съобщение относно отваряне на ценови предложения - Публикувано на 06.01.2018 г., 07:45
Ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 1.02.2018 год. от 13.00 часа в Зала № 2 на Ректората, гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов“ № 1

Публично състезание с предмет "Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за "Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина" при Университет "Проф. д-р Асен Златаров""

Дата на създаване на преписката: 16.11.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.12.2017 16:30
Публикувано на 16.11.2017 г., 11:28

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка и монтаж на стелажи в стаите на Студентските общежития в Университет "Проф. д-р Асен Златаров""

Публикувано на 13.11.2017 г., 10:49

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на 22.11.2017 г., 10:52

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на нова компютърна техника за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров", разпределени в 11 обособени позиции : обос. поз. № 1 „Преносим компютър“- конф. 1, обос. поз. № 2 „Преносим компютър“- конф. 2, обос. поз. № 3 „Преносим компютър“- конф. 3, обос. поз. № 4 „Преносим компютър“- конф. 4, обос. поз. № 5 „Преносим компютър“- конф. 5, обос. поз. № 6 „Настолни компютри“ - конф. 1, обос. поз. № 7 „Настолни компютри“ - конф. 2, обос. поз. № 8 „Настолни компютри“ - конф. 3, обос. поз. № 9 „Монитори“, обос. поз. № 10 „Многофункционално лазерно устройство", обос. поз. № 11 „Мултимедиен проектор“."

Публикувано на 04.10.2017 г., 09:44

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на 13.10.2017 г., 09:53

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на лабораторно оборудване за потребностите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров""

Публикувано на 26.09.2017 г., 11:39

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на 05.10.2017 г., 09:27

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на ново компютърно оборудване и офис техника за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" : обос. поз. № 1 „Преносими компютри“- конф. 1, обос. поз. № 2 „Преносими компютри“- конф. 2, обос. поз. № 3 „Преносими компютри“- конф. 3, обос. поз. № 4 „Преносими компютри“- конф. 4, обос. поз. № 5 „Преносими компютри“- конф. 5, обос. поз. № 6 „Преносими компютри“- конф. 6, обос. поз. № 7 „Настолни компютри“ - конф. 1, обос. поз. № 8 „Настолни компютри“ - конф. 2, обос. поз. № 9 „Настолни компютри“ - конф. 3, обос. поз. № 10 „Настолни компютри“ - конф. 4, обос. поз. № 11 „Настолни компютри“ - конф. 5, обос. поз. № 12 „Монитори“ - конф. 1, обос. поз. № 13 „Монитори“ - конф. 2, обос. поз. № 14 „Монитори“ - конф. 3, обос. поз. № 15 „Монитори“ - конф. 4, обос. поз. № 16 „Многофункционално лазерно устройство", обос. поз. № 17 „Лазерен принтер“ - конф. 1,обос. поз. № 18 „Лазерен принтер“ - конф. 2, обос. поз. № 19 „Копирна машина“, обос. поз. № 20 „Мултимедиeн проектор“"

Публикувано на 05.09.2017 г., 13:03

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Дата на създаване на преписката: 05.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.08.2017 16:30

Публикувано на 05.07.2017 г., 17:01

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на консумативи за компютърна техника и компютърни принадлежности за потребностите на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”"

Публикувано на 21.02.2017 г., 11:13

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на канцеларски материали за потребностите на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”"

Публикувано на 17.02.2017 г., 14:50

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Поставяне /доставка и монтаж/ на изкуствена трева, включително консумативи /лепила, ленти и др./ и полагане на гранули- зърнометрия 0.8-2.5 мм на Спортно игрище № 1 с размери 60 м х 40 м и Спортно игрище № 2 с размери 50 м х 30 м, находящи се на територията на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов“ № 1, идентификатор № 07079.602.485 по КК на гр.Бургас"

Публикувано на 10.01.2017 г., 11:05

Публично състезание "Осъществяване на мерки за енергийна ефективност на сградата на "Факултет по обществено здраве и здравни грижи" към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Публикувано на 29.12.2016 г., 11:46

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/ UMTS", Обособена позиция № 2: "Чрез фиксирана телефонна мрежа" за срок 12 месеца."

Публикувано на 12.12.2016 г., 14:57

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка и монтаж на изкуствена трева, включително консумативи /лепила, ленти и др./ и полагане на гранули- зърнометрия 0.8-2.5 мм на Спортно игрище № 1 с размери 60 м х 40 м и Спортно игрище № 2 с размери 50 м х 30 м, находящи се на територията на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов“ № 1, идентификатор № 07079.602.485 по КК на гр.Бургас. "

Публикувано на 28.11.2016 г., 12:24

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на ново компютърно оборудване за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" : обособена позиция № 1 „Преносими компютри“, обособена позиция № 2 „Настолни компютри“, обособена позиция № 3 „Многофункционални устройства, лазерни и мастиленоструйни принтери“, обособена позиция № 4 „Мултимедийни проектори“"

Публикувано на 11.11.2016 г., 09:54

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на ново компютърно оборудване за потребностите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров": обособена позиция № 1 „Преносими компютри“, обособена позиция № 2 „Настолни компютри“, обособена позиция № 3 „Мултифункционални устройства и лазерни принтери“, обособена позиция № 4 „Мултимедийни проектори“

Публикувано на 07.10.2016 г., 15:26

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 193 от Закона за обществените поръчки - Публикувано на 17.10.2016 г., 16:21

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров": обособена позиция № 1 „Преносим компютър и мултифункционално устройство в изпълнение на програма Еразъм+“ и обособена позиция № 2 „Монитори 13 броя за Лаборатория по математична химия“

Публикувано на 16.09.2016 г., 08:33

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Дата на създаване на преписката: 08.07.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.08.2016 16:00

Публикувано на 11.07.2016 г., 08:45

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ПО ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ ПРИ УНИВЕРСИТЕТ „Проф. д-р Асен Златаров“

Дата на създаване на преписката: 03.06.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.07.2016 16:00

Публикувано на 03.06.2016 г., 12:11

Публикувани поръчки след 15.04.2016 г.
Доставка на нови преносими компютри, настолни компютри, монитори, мултифункционални устройства и мултимедийни проектори за потребностите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Публикувано на 07.12.2015 г., 15:19

Дата на създаване на преписката: 07.12.2015

Отпечатване на ваучери за храна за персонала на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
с уникален номер 00972-2015-0005
Публикувано на 20.11.2015 г., 16:06

Дата на създаване на преписката: 20.11.2015

„Извеждане на дъждовната вода извън сградата на Неорганичен корпус при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и последваща вертикална планировка“
Публикувано на 02.10.2015 г., 15:12

Дата на създаване на преписката: 02.10.2015

„Публикуване и редакция на сборник от резултатите от изследванията в България в изпълнение на проект “Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE)" MIS-ETC 2642, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007- 2013“.
Публикувано на 11.09.2015 г., 14:19

Дата на създаване на преписката: 11.09.2015

Доставка на 60000 литра +/- 10 % газьол 0.1 % S за отопление, годишно за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" за срок 4 години
с уникален номер 00972-2015-0003
Публикувано на 02.07.2015 г., 15:28

Дата на създаване на преписката: 02.07.2015

Доставка на високо чувствителен детектор за течна хроматография за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
с уникален номер 00972-2015-0002
Публикувано на 26.06.2015 г., 15:48

Дата на създаване на преписката: 26.06.2015

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Публикувано на 11.06.2015 г., 14:02
Дата на създаване на преписката: 11.06.2015 г.
Пристройка на учебни кабинети в перистилното пространство на Неорганичен корпус при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Публикувано на 19.05.2015 г., 15:05

Дата на създаване на преписката: 19.05.2015

Текущ ремонт- фасадна топлоизолация в Студентски общежития блок № 2 и № 3 в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Публикувано на 17.04.2015 г., 14:57

Дата на създаване на преписката: 17.04.2015

Доставка на компютърни аксесоари, принадлежности и консумативи за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Публикувано на 19.03.2015 г., 10:01

Дата на създаване на преписката: 19.03.2015

Доставка на канцеларски материали за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Публикувано на 11.03.2015 г., 13:30

Дата на създаване на преписката: 11.03.2015

Подмяна на съществуваща дървена дограма с PVC дограма в сгради на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Публикувано на 16.01.2015 г., 13:24

Дата на създаване на преписката: 16.01.2015

Доставка на компютърна техника за нуждите на научно- изследователския сектор при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
с уникален номер 00972-2014-0006
Публикувано на 03.11.2014 г., 13:25

Дата на създаване на преписката: 03.11.2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.12.2014 16:00

Промишлено пране на постелъчно бельо за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", включващо: пране, сушене, гладене, опаковане и доставка, за срок 1 година
Публикувано на 30.10.2014 г., 14:16

Дата на създаване на преписката: 30.10.2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2014 16:00

Вътрешни правила по чл. 8б от ЗОП
Публикувано на 29.09.2014 г., 11:48
Публична покана № 9033903 - отваряне на офертите
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 03.10.2014 г. в 15.30 часа в сградата на ректората на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов“ № 1, зала № 2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Публикувано на 23.09.2014 г., 15:52
Публична покана 9033903

„Провеждане на семинари и курсове в изпълнение на проект MIS-ETC 2642 “Интегрирано управление на използваемите земи около естуарите в басейна на Черно море", ILMM- BSE, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013“ и в изпълниние на проект MIS-ETC 2614 "Scientific Network for Earthquakes, Landslide and Flood hazard prevention, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013““

Документация
Обявата е публикувана на 23.09.2014 г., 15:48
Протокол
Протоколът е публикуван на 08.10.2014 г., 12.45
Договор 1
Договор 2
Договорите са публикувани на 13.10.2014 г., 8:55
Плащане за м. ноември 2014 г. по договор 769 - Публикувано на 02.12.2014 г., 08:14
Плащане за м. ноември 2014 г. по договор 770 - Публикувано на 02.12.2014 г., 08:23
Плащане за м. декември 2014 г. по договор 769 - Публикувано на 29.12.2014 г., 12:28
Плащане за м. април 2015 г. по договор 769 - Публикувано на 10.04.2015 г., 12:44
Плащане за м. ноември 2015 г. по договор 770 - Публикувано на 10.11.2015 г., 14:45
Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - договор 770 - Публикувано на 10.11.2015 г., 14:48
Публична покана № 9031848 - отваряне на офертите
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 17.07.2014 г. в 11.00 часа в сградата на ректората на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов“ № 1, зала № 2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Публична покана 9031848

„Доставка на лицензи за „Microsoft Visual Studio 2013 Professional” – 5 броя за нуждите на "Лаборатория по математична химия" при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“

Документация
Протокол от дейността на комисията за получаването, разглеждането и и оценка на офертите и класиране на участниците в процедура на избор на изпълнител чрез публична покана № 9031848
Обявата е публикувана на 04.07.2014 г.
Публична покана 9030957

„Експертиза по екологичен риск (Environmental Risk Expert) в изпълнение на проект:№ 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Създаване на междууниверситетски център за управление и оценка на риска за превенция на екологичния и технологически риск в Черно море” -IUCRISKMAN, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013““

Документация
Обявата е публикувана на 23.06.2014 г.
Публична покана 9030758

„Експертиза по оценка на риска от сваличища, наводнения и сеизмични процеси и GIS и Remote Sensing в изпълнение на Проект № 2.2.1.73767.309 MIS-ETC 2614 “Научна мрежа за предотвратяване на земетресения,свлачища и наводнения” (SciNetNazPrev) финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013““

Документация
Проект на договор
Обявата е публикувана на 19.06.2014 г.
Плащане за м. юли 2015 г. - Публикувано на 10.08.2015 г., 13:37
Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - Публикувано на 10.08.2015 г., 13:41
Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 16 от ЗОП за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение - Публикувано на 14.12.2015 г., 09:30
Публична покана 9030304

„Подбор на екип от експерти "Експерт по Анализ и управление на риска -(Risk Analyses and Risk Management Expert)" и "Експерт по екологичен риск (Environmental Risk Expert)" в изпълнение на проект:№ 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Създаване на междууниверситетски център за управление и оценка на риска за превенция на екологичния и технологически риск в Черно море” -IUCRISKMAN, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013““

Документация
Обявата е публикувана на 10.06.2014 г.
СЪОБЩЕНИЕ за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване, необходимо за създаване на Лаборатория „Естествени физикални фактори за здраве” в рамките на ЦНИЛ” в изпълнение на проект „Развитие на ЦНИЛ към Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас чрез обособяване на изследователска лаборатория „Естествени физикални фактори за здраве”,
уникален номер в регистъра на Агенцията за обществени поръчки 00972-2014-0005
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 19.06.2014 г. (деветнадесети юни две хиляди и четиринадесета година) от 9.00 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.
Публична покана 9029628

„Подмяна на съществуваща дървена дограма с PVC дограма в сгради на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“

Документация
Обявата е публикувана на 23.05.2014 г.
Публична покана 9029310

„Разработване и поддръжка на RISK Monitoring&DataBase Application Software за WEB приложение на Система за оценка на риска и управление на превантивните мерки RкFMEA и методология за работа със софтуера в изпълнение на проект: 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Създаване на междууниверситетски център за управление и оценка на риска за превенция на екологичния и технологически риск в Черно море” -IUCRISKMAN, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013“

Документация
Обявата е публикувана на 15.05.2014 г.
Публична покана 9028991

„Доставка на компютърно и мрежово оборудване за Междууниверситетски център в изпълнение на проект № 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Създаване на Междууниверситетски център за управление и оценка на риска за прeвенция на екологични и технологични рискове в Черно море” (IUCRISKMAN), финансиран от ОП „Черноморски басейн” 2007-2013 г.”

Документация
Техническа спецификация
Обявата е публикувана на 08.05.2014 г.
Публична покана 9028577

„Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали за потребноститe на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“

Документация
Ценово предложение
Обявата е публикувана на 24.04.2014 г.
Плащане за м. октомври 2014 г. - Публикувано на 17.11.2014 г., 14:20
Плащане за м. ноември 2014 г. - Публикувано на 02.12.2014 г., 08:07
Плащане за м. декември 2014 г. - Публикувано на 05.01.2015 г., 13:59
Плащане за м. януари 2015 г. - Публикувано на 05.02.2015 г., 16:24
Плащане за м. февруари 2015 г. - Публикувано на 09.03.2015 г., 10:13
Плащане за м. март 2015 г.
Плащане за м. април 2015 г. - Публикувано на 07.05.2015 г., 14:05
Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - Публикувано на 25.05.2015 г., 13:07
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение - Публикувано на 25.05.2015 г., 13:09
Публична покана 9028316

„Подбор на експерт по оценка на технологичния риск в изпълнение на Проект № 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Създаване на междууниверситетски център за управление и оценка на риска за превенция на екологичния и технологически риск в Черно море" -IUCRISKMAN, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013“.“

Документация
Обявата е публикувана на 16.04.2014 г.
Публична покана 9028118

„Доставка на 11 броя LCD монитори в изпълнение на Проект № 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Създаване на междууниверситетски център за управление и оценка на риска за превенция на екологичния и технологически риск в Черно море" - IUCRISKMAN, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013““

Документация
Техническа спецификация
Обявата е публикувана на 10.04.2014 г.
Решение
Обявление за обществена поръчка № 00972-2014-0005
„Закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване, необходимо за създаване на Лаборатория "Естествени физикални фактори за здраве" в рамките на ЦНИЛ в изпълнение на проект "Развитие на ЦНИЛ към Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас чрез обособявне на изследователска лаборатория "Естествени физикални фактори за здраве"“
Документация
Разяснения
Обявата е публикувана на 26.03.2014 г.
Плащане за м. ноември 2014 г. - Публикувано на 17.11.2014 г., 14:27
Допълнително споразумение - Публикувано на 09.12.2014 г., 13:23
Плащане за м. януари 2015 г. - Публикувано на 19.01.2015 г, 14:49
Плащане за м. март 2015 г. - Публикувано на 20.03.2015 г., 08:36
Плащане за м. април 2015 г. - Публикувано на 04.05.25015 г., 15:34
Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - Публикувано на 04.05.2015 г., 15:40
СЪОБЩЕНИЕ за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: “Разработване, изпълнение и въвеждане на система за електронен документооборот за усъвършенстване системата на управление на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ във връзка с изпълнението на проект № BG051PO001-3.1.08-0027 „Усъвършенстване системата за управление в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”“,
уникален номер в регистъра на Агенцията за обществени поръчки 00972-2014-0004
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 7.05.2014 г. ( седми май две хиляди и четиринадесета година) от 13.00 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.
Решение
Обявление за обществена поръчка № 00972-2014-0004
„Разработване, изпълнение и въвеждане на система за електронен документооборот в изпълнение на проект № BG051PO001-3.1.08-0027 "Усъвършенстване системата за управление в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас"“
Документация
Обявата е публикувана на 20.03.2014 г.
Плащане за м. декември 2014 г. - Публикувано на 18.12.20104 г., 12:42
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - Публикувано на 05.01.2015 г., 10:54
Публична покана 9026843

„Извършване на годишно абонаментно обслужване и поддържане в работно състояние на пожароизвестителни системи, пожарогасителни инсталации и пожарни кранове на територията на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“

Документация
Обявата е публикувана на 13.03.2014 г.
Плащане за м. октомври 2014 г. - Публикувано на 28.10.2014 г., 14:47
Плащане за м. ноември 2014 г. - Публикувано на 01.12.2014 г., 14:06
Плащане за м. януари 2015 г. - Публикувано на 06.02.2015 г., 11:54
Плащане за м. февруари 2015 г. - Публикувано на 11.02.2015 г., 10:27
Плащане за м. март 2015 г. - Публикувано на 06.04.2015 г., 10:23
Плащане за м. март - 2 - Публикувано на 07.05.2015 г., 10:51
Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - Публикувано на 06.04.2015 г., 10:24
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение - Публикувано на 06.04.2015 г., 10:26
Публична покана 9026432

„Подбор на екип от експерти- web application software developer № 1 и № 2 в изпълнение на Проект № 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Създаване на междууниверситетски център за управление и оценка на риска за превенция на екологичния и технологически риск в Черно море" -UCRISKMAN, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013“, обособен в 2 обособени позиции. “

Документация
Обявата е публикувана на 04.03.2014 г.
СЪОБЩЕНИЕ за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: «ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА ПЕРСОНАЛА НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“
уникален номер в регистъра на Агенцията за обществени поръчки 00972-2014-0001
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 12.03.2014 г. от 14.00 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.
СЪОБЩЕНИЕ за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ И МОНИТОРИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № BG051PO001-3.1.08-0027 „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, ГР. БУРГАС
уникален номер в регистъра на Агенцията за обществени поръчки 00972-2014-0002
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 18.03.2014 г. от 11.00 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.
Публична покана 9025991

„Доставка на аксесоари, принадлежности и консумативи за компютърна техника за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" за срок 12 месеца“

Документация
Обявата е публикувана на 20.02.2014 г.
Плащане за м. октомври 2014 г. - Публикувано на 17.11.2014 г., 14:35
Плащане за м. ноември 2014 г. - Публикувано на 02.12.2014 г., 12:46
Плащане за м. януари 2015 г. - Публикувано на 05.02.2015 г., 16:36
Плащане за м. февруари 2015 г. - Публикувано на 09.03.2015 г., 10:07
Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - Публикувано на 25.03.2015 г., 08:47
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение - Публикувано на 06.04.2015 г., 10:33
Публична покана 9025990

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" за срок 12 месеца.“

Документация
Обявата е публикувана на 20.02.2014 г.
Плащане за м. октомври 2014 г. - Публикувано на 17.11.2014 г., 14:42
Плащане за м. ноември 2014 г. - Публикувано на 02.12.2014 г., 12:49
Плащане за м. януари 2015 г. - Публикувано на 05.02.2015 г., 16:20
Плащане за м. февруари 2015 г. - Публикувано на 09.02.2015 г., 10:10
Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - Публикувано на 25.03.2015 г., 09:44
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение - Публикувано на 25.03.2015 г., 09:47
 
Публична покана 9025734

„Доставка на компютърно оборудване и компютърни принадлежности в изпълнение на Проект № 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Създаване на междууниверситетски център за управление и оценка на риска за превенция на екологичния и технологически риск в Черно море" -UCRISKMAN, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013“.“

Техническа спецификация
Документация
Разяснения
Обявата е публикувана на 13.02.2014 г.
Публична покана 9025608

„Подбор на експерт по оценка на икономическия риск в изпълнение на Проект № 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Създаване на междууниверситетски център за управление и оценка на риска за превенция на екологичния и технологически риск в Черно море" - UCRISKMAN, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013“. “

Образци
Обявата е публикувана на 10.02.2014 г.
Решение
Обявление за обществена поръчка № 00972-2014-0003
Решение за прекратяване
Разработване, изпълнение и въвеждане на система за електронен документооборот за усъвършенстване системата на управление на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" в изпълнение на проект № BG051PO001-3.1.08-0027 "Усъвършенстване системата за управление в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас"
Документация
Обявата е публикувана на 21.01.2014 г.
Публична покана 9024799

„Периодична доставка на Бензин А95Н и Супер дизел, осъществени чрез покупка посредством електронни карти от бензиностанциите на изпълнителя на територията на цялата страна за зареждане на моторните превозни средства, собственост на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", за срок до 31.12.2015 г."

Ценово предложение
Проект на договор
Образци
Обявата е публикувана на 17.01.2014 г.
Плащане за м. октомври 2014 г. - Публикувано на 28.10.2014 г., 14:45
Плащане за м. ноември 2014 г. - Публикувано на 02.12.2014 г., 08:04
Плащане за м. ноември 2014 г. - Публикувано на 04.12.2014 г., 13:39
Плащане за м. декември 2014 г. - Публикувано на 05.01.2015 г., 13:53
Плащане за м. януари 2015 г. - Публикувано на 05.02.2015 г., 16:31
Плащане за м. февруари 2015 г. - Публикувано на 09.03.2015 г., 10:17
Плащане за м. март 2015 г.
Плащане за м. април 2015 г. - Публикувано на 07.05.2015 г., 14:00
Плащане за м. май 2015 г. - Публикувано на 04.06.2015 г., 10:48
Плащане за м. юни 2015 г. - Публикувано на 02.06.2015 г., 14:52
Плащане за м. юли 2015 г. - Публикувано на 10.08.2015 г., 13:59
Плащане за м. август 2015 г. - Публикувано на 08.09.2015 г., 15:01
Плащане за м. септември 2015 г. - Публикувано на 07.10.2015 г., 09:54
Плащане за м. октомври 2015 г. - Публикувано на 04.11.2015 г., 10:33
Плащане за м. ноември 2015 г. - Публикувано на 04.12.2015 г., 11:20
Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 16 от ЗОП за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение - Публикувано на 07.01.2016 г., 10:18
Плащане за м. ноември 2015 г. - Публикувано на 04.12.2015 г., 11:20
Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - Публикувано на 07.01.2016 г., 15:56
Плащане за м. декември 2015 г. - Публикувано на 12.01.2016 г., 14:04
Плащане за м. януари 2016 г. - Публикувано на 05.02.2016 г., 08:01
Решение
Обявление за обществена поръчка № 00972-2014-0002
„Доставка на комуникационно оборудване и монитори в изпълнение на проект № BG051PO001-3.1.08-0027 "Усъвършенстване системата за управление в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас"
Документация
Техническа спецификация
Допълнение 1
Допълнение 2
Допълнение 3
Допълнение 4
Обявата е публикувана на 17.01.2014 г.
Информация по чл. 22б, ал. 2 т. 16 от ЗОП за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение - Публикувано на 15.12.2015 г., 15:16
Решение
Обявление за обществена поръчка № 00972-2014-0001
”Отпечатване на ваучери за храна за персонала на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"”
Обявата е публикувана на 15.01.2014 г.
Плащане за м. октомври 2014 г. - Публикувано на 28.10.2014 г., 14:50
Плащане за м. декември 2014 г. - Публикувано на 05.01.2015 г., 13:56
Плащане за м. март 2015 г. - Публикувано на 06.04.2015 г., 13:49
Плащане за м. април 2015 г. - Публикувано на 07.05.2015 г., 14:18
Плащане за м. юли 2015 г. - Публикувано на 10.08.2015 г., 13:56
Плащане за м. октомври 2015 г. - Публикувано на 04.11.2015 г., 10:28
Плащане за м. ноември 2015 г. - Публикувано на 04.12.2015 г., 11:25
Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване на договор - Публикувано на 07.01.2016 г., 09:49
Плащане за м. декември 2015 г. - Публикувано на 12.01.2016 г., 13:47
СЪОБЩЕНИЕ за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: “Доставка на 5 броя преносими компютри за нуждите на Университет «Проф. д-р Асен Затаров» в изпълнение на FP7 collaborative project “Solutions” “Solutions for present and future emerging pollutants in land and water resources management“
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 12.12.2013 г. (дванадесети декември две хиляди и тринадесета година) от 15.30 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.
Публична покана 9022979

„Експертиза по оценка на риска от сваличища, наводнения и сеизмични процеси и GIS и Remote Sensing в изпълнение на Проект № 2.2.1.73767.309 MIS-ETC 2614 “Научна мрежа за предотвратяване на земетресения,свлачища и наводнения” (SciNetNazPrev) финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007-2013“

Ценово предложение
Проект на договор
Приложение 1
Образци
Обявата е публикувана на 29.11.2013 г.
Решение 00972-2013-0008
”Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и в изпълнение на проект по съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007- 2013, регулирана от инструмента за европейско добросъседство и партньорство (ENPI) на ЕС: Project № 2614: "A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard Prevention" ”
 Техническа спецификация
Обявата е публикувана на 18.11.2013 г.
СЪОБЩЕНИЕ за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"
И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН 2007- 2013, РЕГУЛИРАНА ОТ ИНСТРУМЕНТА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ДОБРОСЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО (ENPI) НА ЕС: PROJECT № 2614: "A SCIENTIFIC NETWORK FOR EARTHQUAKE, LANDSLIDE AND FLOOD HAZARD PREVENTION“
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 14.11.2013 г. (четиринадесети ноември две хиляди и тринадесета година) от 16.00 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.
Решение
Обявление за обществена поръчка № 00972-2013-0007
”Доставка на 5 броя преносими компютри за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в изпълнение на FP7 collaborative project "Solutions" "Solutions for present and future emerging pollutants in land and water resources management"”
Обявата е публикувана на 18.11.2013 г.
Решение
Обявление за обществена поръчка № 00972-2013-0006
”Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и в изпълнение на проект по съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007- 2013, регулирана от инструмента за европейско добросъседство и партньорство (ENPI) на ЕС: Project № 2614: "A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard Prevention"”
 Техническа спецификация
Обявата е публикувана на 27.09.2013 г.
СЪОБЩЕНИЕ за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТ «ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ» ГР. БУРГАС
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 2.10.2013 г. (втори октомври две хиляди и тринадесета година) от 13.30 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.
СЪОБЩЕНИЕ за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри и хардуер в изпълнение на проект № BG051PO001-3.1.08-0027 "Усъвършенстване системата за управление в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" , гр. Бургас"
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 01.10.2013 г. (първи октомври две хиляди и тринадесета година) от 13.00 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.
СЪОБЩЕНИЕ за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: “ОТПЕЧАТВАНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА ПЕРСОНАЛА НА УНИВЕРСИТЕТ «ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ»
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 25.09.2013 г. (двадесет и пети септември две хиляди и тринадесета година) от 15.00 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.
СЪОБЩЕНИЕ за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: “Доставка на компютърна техника в изпълнение на проекти по съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007- 2013, регулирана от инструмента за европейско добросъседство и партньорство (ENPI) на ЕС: Project № 2614: A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard Prevention Project № 2642: Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE)”
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с горепосочения предмет, че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 25.09.2013 г. (двадесет и пети септември две хиляди и тринадесета година ) от 14.00 часа, в зала № 2, ректорат, находящ се на адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.
Решение
Обявление за обществена поръчка № 00972-2013-0005
”Отпечатване на ваучери за храна за персонала на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"”
Обявата е публикувана на 05.08.2013 г.
Решение
Обявление за обществена поръчка № 00972-2013-0004
”Доставка на компютърна техника за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"”
Техническа спецификация
Обявата е публикувана на 26.07.2013 г.
Решение
Обявление за обществена поръчка № 00972-2013-0003
”Доставка на компютърна техника в изпълнение на проекти по съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007- 2013, регулирана от инструмента за европейско добросъседство и партньорство (ENPI) на ЕС: Project № 2614: A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard Prevention Project № 2642: Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE) ”
Техническа спецификация
Обявата е публикувана на 26.07.2013 г.
Решение
Събщение към решението: тел. 056 716 730
Обявление за обществена поръчка № 00972-2013-0002
Съобщение към обявлението: тел. 056 716 730
”Доставка на компютри и хардуер в изпълнение на проект № BG051PO001-3.1.08-0027 "Усъвършенстване системата за управление в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" , гр. Бургас"”
Техническа спецификация
Обявата е публикувана на 26.07.2013 г.
Публична покана 9017280

„Отопление, вентилация и климатизация на спортна зала в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” съгласно одобрен работен проект”

Документация
Количествено стойностна сметка
Обявата е публикувана на 03.07.2013 г.
Публична покана 9017214

„Бояджийски услуги в студентски общежития № 1, № 2 и № 3 на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Документация
Обявата е публикувана на 02.07.2013 г.
Публична покана 9016376

„Доставка на шоколадови и захарни изделия за нуждите на обект „Кафе- сладкарница” в Колежа по туризъм при Университет „Проф. д-р. Асен Златаров” за срок 12 месеца”

Образци
Заявление за участие и ценово предложение
Проект на договор
Справка за количества и видове изделия
Обявата е публикувана на 11.06.2013 г.
Публична покана 9016395

„Промишлено пране до 40 тона на постелъчно бельо за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", включващо: пране, сушене, гладене, опаковане и доставка, за срок 1 година”

Образци
Техническа спецификация
Заявление за участие и ценово предложение
Проект на договор
Обявата е публикувана на 11.06.2013 г.
Публична покана 9016344

„Отпечатване на ваучери за храна за персонала на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Образци
Ценово предложение
Проект на договор
Обявата е публикувана на 10.06.2013 г.
Решение
Обявление за обществена поръчка № 00972-2013-0001
Решение
”Извършване на комплексни услуги по разработване на централизирано електронно хранилище в електронна платформа за обучение Blackboard Learn™ , обособени в четири обособени позиции:
обособена позиция № 1: “Създаване на електронно хранилище в електронна платформа за обучение Blackboard Learn™ “;
обособена позиция № 2: “Разработване на електронни и мултимедийни помагала за електронна платформа за обучение Blackboard Learn”;
обособена позиция № 3: “Обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение Blackboard Learn™;
обособена позиция № 4: “Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали в платформа за електронно обучение Blackboard Learn™”.
Документация
Обявата е публикувана на 20.05.2013 г.
Промяна - 31.05.2013 г.
Публична покана 9015208

„Ремонт на покривна хидроизолация на сградата на Органичен корпус и на Колежа по туризъм при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Образци
Техническо задание
Оферта
Обявата е публикувана на 09.05.2013 г.
Публична покана 9014255

„Доставка на устройство за тестване на флокулация за нуждите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас"

Документация
Технически спецификации
Проект на договор
Декларация за приемане на договор
Обявата е публикувана на 11.04.2013 г.
Публична покана 9014254

„Доставка на микроскоп биологичен за нуждите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас"

Документация
Технически спецификации
Проект за договор
Декларация за приемане на договор
Обявата е публикувана на 11.04.2013 г.
Публична покана 9014253

„Доставка на високо- скоростна настолна центрофуга за нуждите на НИС при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас"

Документация
Технически спецификации
Проект за договор
Декларация за приемане на договор
Обявата е публикувана на 11.04.2013 г.
Публична покана 9013854

„Доставка на Хардуерен сървър в изпълнение на проект "Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в системата на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" № BG051PO001-4.3.04-0015, финансиран от Европейски социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Документация
Допълнение към документацията
Обявата е публикувана на 02.04.2013 г.
Публична покана 9013688

„Периодична доставка на безалкохолни напитки, натурални сокове, бира и минерална вода за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров""

Ценово предложение
Проект на договор
Образци
Обявата е публикувана на 29.03.2013 г.
Публична покана 9013584

„Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали за потребностите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров""

Ценово предложение
Проект на договор
Образци
Обявата е публикувана на 27.03.2013 г.
Публична покана № 9012648

„Доставка на лиценз за специализиран софтуер - платформа за електронно обучение в изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0015 „Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в системата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр.Бургас“

Документация
Обявата е публикувана на 27.02.2013 г.
Публична покана № 9012628

„Доставка на лицензи за „Adobe Acrobat Pro” в изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0015 „Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в системата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр.Бургас“

Документация
Обявата е публикувана на 27.02.2013 г.
Публична покана 9012161

„Периодична доставка на Бензин А95Н и Супер дизел, осъществени чрез покупка посредством електронни карти от бензиностанциите на изпълнителя на територията на цялата страна за зареждане на моторните превозни средства, собственост на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", за срок до 31.12.2013 г."

Ценово предложение
Проект на договор
Образци
Обявата е публикувана на 14.02.2013 г.
Публична покана 9011890

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров”

Технически спецификации
Ценово предложение
Проект на договор
Образци
Публична покана 9010979

„Доставка на аксесоари и консумативи за компютърна техника за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров”

Технически спецификации
Ценово предложение
Проект на договор
Образци
Решение

„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на пристройка и преустройство на съществуваща сграда на „Трети учебен корпус” на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Обявление за обществена поръчка № 00972-2012-0003
Документация
Количествено-стойностни сметки 1
Количествено-стойностни сметки 2
Количествено-стойностни сметки 3
Количествено-стойностни сметки 4
Количествено-стойностни сметки 5
Количествено-стойностни сметки 6
Рекапитулация
Допълнение към документацията 1
Допълнение към документацията 2
Допълнение към документацията 3
Допълнение към документацията 4
Плащане за м. октомври 2014 г. - Публикувано на 28.10.2014 г., 14:51
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Публикувано на 03.07.2018 г., 15:40
Публична покана 9007512
"Преустройство на съществуваща сграда в спортна зала, находяща се в гр. Бургас, бул. "Проф. Якимов" № 1, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" "
Образци
Техническо задание
Проект за договор
Публична покана
„Строително- ремонтни работи в Студентски общежития № 2 и № 3 на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас, бул. "Проф. Якимов" № 1
Образци
Проект за договор
Решение
Обявление за обществена поръчка № 00972-2012-0002
Документация
Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47,ал.2 от ЗОП
Допълнение към документацията 1
Допълнение към документацията 2
index.php?option=com_content&view=article&id=356:promishleno-prane-2014-bg&catid=7:bulgarian-bg