Специалности ОКС "Бакалавър", 2022/2023

 Факултет по технически науки
Специалности Форма на обучение Формиране на бала
Удвоена оцека от ДЗИ по избор Балообразуващи оценки от дипломата 
за средно образование*
I II III
Химични технологии  задочна БЕЛ, или химия,  или математика  химия математика физика
Технология на нефта и газа  редовна БЕЛ, или химия,  или математика химия математика физика

Технология на водата 

редовна БЕЛ, или химия,  или математика химия математика физика
Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали  задочна БЕЛ, или химия,  или математика химия математика физика

Химично инженерство

задочна БЕЛ, или химия,  или математика химия математика физика
Химични технологии и психология на кризисните ситуации  редовна
задочна
БЕЛ, или химия,  или математика химия математика физика
Биотехнологии  редовна БЕЛ, или биология, или химия химия математика биология
Хранителни биотехнологии  задочно БЕЛ, или биология, или химия химия математика биология
Инженерни материали задочна БЕЛ, или химия,  или математика химия математика физика
Технология на материалите и мениджмънт  редовна БЕЛ, или химия,  или математика химия математика физика
Компютърни системи и технологии редовна
задочна
БЕЛ, или математика математика физика
Софтуерно инженерство редовна
задочна
БЕЛ, или математика математика физика
Електроника редовна
задочна
БЕЛ, или математика, или физика математика физика
Електронни системи в промишлеността и медицината редовна
задочна
БЕЛ, или математика, или физика математика физика
Техника и технологии в транспорта редовна
задочна
БЕЛ, или математика, или физика математика физика
* В балообразуването участват оценките от ДЗИ по предмети от профилирана подготовка; ако липсват такива – оценките, включени в дипломата за средно образование (в случаите, когато предметът е изучаван като профилиращ, но не е положен ДЗИ по него), ако липсват такива – оценките, включени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап.
 Факултет по природни науки
Специалности Форма на обучение Формиране на бала
Удвоена оцека от ДЗИ по избор Балообразуващи оценки от дипломата 
за средно образование*
I II III
Химия редовна БЕЛ, или  химия химия математика физика
Екология и опазване на околната среда редовна
задочна
БЕЛ,  или химия,  или математика, или биология химия биология БЕЛ
* В балообразуването участват оценките от ДЗИ по предмети от профилирана подготовка; ако липсват такива – оценките, включени в дипломата за средно образование (в случаите, когато предметът е изучаван като профилиращ, но не е положен ДЗИ по него), ако липсват такива – оценките, включени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап.
 Факултет по обществени науки
Специалности Форма на обучение Формиране на бала
Удвоена оцека от ДЗИ по избор Балообразуващи оценки от дипломата 
за средно образование*
I II III
Стопанско управление - платено обучение редовна
задочна
БЕЛ, 
или математика,
или история,
или география 
математика БЕЛ история или география
Маркетинг - платено обучение редовна
задочна
БЕЛ, 
или математика,
или история,
или география 
математика БЕЛ история или география

Индустриален мениджмънт 

редовна
задочна
БЕЛ, 
или математика,
или история,
или география,
или химия
математика
или химия
БЕЛ история или география
Туризъм редовна
задочна
БЕЛ, 
или география,
или чужд език
география БЕЛ чужд език

Предучилищна педагогика и чужд език

редовна БЕЛ, 
или философия
чужд език БЕЛ
Начална училищна педагогика и чужд език редовна БЕЛ, 
или философия
чужд език БЕЛ
Предучилищна и начална училищна педагогика редовна
задочна
БЕЛ, 
или философия
история БЕЛ
Социална педагогика редовна
задочна
БЕЛ, 
или философия
история БЕЛ
Българска филология редовна БЕЛ БЕЛ
Български език и история редовна БЕЛ, 
или история,
или философия
БЕЛ история
История и философия редовна БЕЛ, 
или история,
или философия
БЕЛ история
* В балообразуването участват оценките от ДЗИ по предмети от профилирана подготовка; ако липсват такива – оценките, включени в дипломата за средно образование (в случаите, когато предметът е изучаван като профилиращ, но не е положен ДЗИ по него), ако липсват такива – оценките, включени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап.
Факултет по обществено здраве и здравни грижи
Специалности Форма на обучение Формиране на бала
По избор от кандидат-студента Балообразуващи оценки от дипломата 
за средно образование**
Удвоена конкурсна 
оценка по:
Удвоена оценка от ДЗИ по:
Медицинска сестра редовна биология биология* биология химия
Акушерка редовна биология  биология* биология химия

Лекарски асистент

редовна биология биология* биология химия
Здравен мениджмънт (само платен прием)  редовна биология биология* биология химия

* Участва оценката от ДЗИ по биология от профилираната подготовка, а ако липсва такава, оценката от ДЗИ по биология от общозадължителната подготовка, умножена с коефициент 0.8.

** В балообразуването участват оценките от ДЗИ по биология и химия от профилирана подготовка; ако липсват такива –
оценките, включени в дипломата за средно образование (в случаите, когато предметът е изучаван като профилиращ, но не 
е положен ДЗИ по него), ако липсват такива – оценките, включени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап.